Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Korpus Operatorów

 

Korpus Operatorów to zespół specjalistów pracujących w różnych laboratoriach w CNBCh UW, którzy zajmują się obsługą zaawansowanej aparatury badawczej i jednocześnie opiekują się tą wysokiej klasy infrastrukturą. Operatorzy jako wysoko wykwalifikowani pracownicy świadczą usługi o charakterze naukowym i komercyjnym, z których skorzystać może każdy zainteresowany podmiot. Wykonują oni zarówno analizy rutynowe, jak i specjalistyczne badania dostosowane indywidualnie do potrzeb usługobiorców.

DR MACIEJ TOMASZ GORZKOWSKI
Kataliza i Fizykochemia Powierzchni
Tel.: +48 225526550, nr pok.: 1.14
e-mail: mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Przyrodniczych, na kierunku Chemia. Pracę doktorską „Badania procesów oscylacyjnych i multistabilności w wybranych układach elektrochemicznych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Orlika w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej.

 • Specjalizuję się w badaniach powierzchni metodą spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS).
 • Pracuję na systemie XPS firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Germany, w wersji NAP (przystosowanym do pomiarów zarówno w warunkach wysokiej próżni jak i warunkach podwyższonego ciśnienia – do 20 milibarów inertnego gazu) oraz wyposażonym w zintegrowaną celkę elektrochemiczną. System umożliwia pomiary XPS z wykorzystaniem źródeł o różnej energii oraz pomiary UPS.  Nadzoruję także system preparatyki powierzchni umożliwiający implantację próbki jonami gazów oraz fizyczne osadzanie (napylanie) do 5 metali równocześnie.
 • Zajmuję się analizą składu i stopnia utlenienia pierwiastków na powierzchni próbek stałych metodami UPS i XPS oraz badaniem oddziaływania gazów z próbkami stałymi metodą NAP-XPS.

DR PAULINA HAMANKIEWICZ
Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu
Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23
e-mail: phamankiewicz@cnbc.uw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Organiczna. Pracę doktorską „Efektywność receptorów cukrowych w rozpoznaniu chiralnych anionów – klucz do opracowania nowych organokatalizatorów dla enancjoselektywnych reakcji” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

 • Specjalizuję się w syntezie organicznej i radiochemicznej.
 • Pracuję na modułach Synthra RNplus, Modular-Lab Pharma Tracer – Eckert & Ziegler Radiopharma.
 • Zajmuję się syntezą organiczną, radiochemiczną oraz doborem metod znakowania radioizotopowego.

Działalność naukowa

 

DR JAKUB KARASIŃSKI
Analityczne Centrum Eksperckie
Tel.: +48 225526658, nr pok.: 4.14
E-mail: jkarasinski@cnbc.uw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Analityczna. Pracę doktorską „Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bulskiej w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej.

 • Specjalizuję się w spektrometrii mas i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
 • Pracuję na: kwadrupolowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (Q ICP MS), wielodetektorowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (MC ICP MS), cząsteczkowym spektrometrze mas typu potrójny kwadrupol (QQQ), cząsteczkowym spektrometrze mas typu czasu przelotu (Q ToF), połączeniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wyżej wymienionymi spektrometrami mas (HPLC ICP MS, IC MC ICP MS, HPLC QQQ i HPLC Q ToF).
 • Zajmuję się niestandardowymi analizami pierwiastkowymi próbek produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analizą specjacyjną próbek produktów spożywczych, pomiarami stosunków izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych.

DR MARCIN MAĆKIEWICZ
Środowiskowo czułe materiały i kompozyty polimerowe
Tel.: +48 225526668, nr pok.: 4.117
E-mail: mmackiewicz@cnbc.uw.edu.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Nieorganiczna i Analityczna. Rozprawę doktorską „Środowiskowo-czułe mikrożele na bazie N-izopropyloakryloamidu. Synteza, właściwości i zastosowanie” wykonałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Stojka w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.

 • Specjalizuję się w syntezie i badaniu nowych nośników leków, którymi są mikro- i nanostruktury polimerowe, oraz otrzymywaniem elektroaktywnych kompozytowych materiałów polimerowych o właściwościach katalitycznych.
 • Pracuję na analizatorze wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS firmy Malvern, wykorzystującym technikę dynamicznego i statycznego rozpraszania światła, oraz spektrofotometrze UV-Vis z możliwością kontroli temperatury w czasie pomiaru.
 • Zajmuję się wyznaczaniem średnicy hydrodynamicznej,  polidyspersyjności, masy cząsteczkowej, potencjału zeta oraz przewodnictwa mikro- i nanocząstek. Wykonuję pomiary w różnych temperaturach przy użyciu dynamicznego i statycznego rozpraszania światła. Wykonuje pomiary UV-Vis z możliwością kontrolowania temperatury w czasie pomiarów.

Link działalność naukowa: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55892289900&zone

 

 

MGR RAFAŁ RUTKOWSKI
Elektrochemia Nowych Materiałów
Tel.: +48 225526558, nr pok.: 4.121
E-mail: rrutkowski@cnbc.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Pracę magisterską „Charakterystyka impedancyjna elektroutleniania etanolu na nanocząstkach platyny” wykonałem pod kierunkiem dr. hab. Rafała Jurczakowskiego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

 • Specjalizuję się w analizie związków metodą chromatografii gazowej.
 • Pracuję na chromatografie gazowym Agilent 7890B sprzężonym ze spektrometrem mas oraz spektroskopem emisji atomowej (GC–MS–AED). Aparatura pozwala na analizę jakościową i ilościową gazów z niezwykle dużą czułością i selektywnością względem wybranego pierwiastka chemicznego. Dodatkowo, sprzężenie układu GC-AED z detektorem masowym pozwala na specjację oznaczanych pierwiastków.
 • Zajmuję się analizą jakościową oraz ilościową próbek ciekłych i gazowych metodą (GC–MS–AED), w tym również analizą produktów reakcji elektrodowych.

DR KAMIL SOBCZAK
Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
Tel.: +48 225526458, nr pok.: 0.111b
E-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, specjalizacja Fizyka Doświadczalna. Pracę magisterską „Spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej z transportem magnetycznym” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego.

 • Specjalizuję się w analizie strukturalnej różnych materiałów, wysokorozdzielczej i analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji elektronowej, EELS, EFTEM, Monochromatror, STEM oraz analizach wykonywanych za pomocą skaningowo-jonowego mikroskopu elektronowego.
 • Pracuję na mikroskopie transmisyjnym Talos F200X (FEI) oraz mikroskopie jonowo-skaningowym Crossbeam Zeiss 540 FIB SEM.
 • Zajmuję się badaniem składu chemicznego oraz wykonywaniem ekspertyz różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe, czy też nanowłókna.

Działalność naukowa

DR MARCIN SULWIŃSKI
Biogeochemia, Ekologia i Ochrona Ekosystemów
Tel.: +48 225526710, nr pok.: 3.145
E-mail: msulwinski@cnbc.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii. Pracę doktorską „Siedliskowe uwarunkowania sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie” wykonałem pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Suskiej-Malawskiej, prof. UW.\

 • Specjalizuję się w badaniach wpływu pożaru podpowierzchniowego torfowiska na zmiany warunków siedliskowych oraz przebieg sukcesji roślinności. Dodatkowo zajmuję się ekologią wysokogórskich ekosystemów torfowiskowych i procesami formowania się gleb na przedpolu lodowca górskiego.
 • Pracuję na analizatorze elementarnym CHNSO Flash 2000, analizatorze TOC/TN multi N/C 3100, spektrometrze mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprężonej (ICP-MS, NexION 300D), analizatorze przepływowym CFA (Skalar / SAN++), spektrometrze absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu (ContrAA 700), mineralizatorze mikrofalowym (Speedwave Four oraz Ultrawave).
 • Zajmuję się analizami prób środowiskowych i biologicznych, pomiarami: zawartości makro i mikro elementów w wodzie, zawartości pierwiastków związanych wymiennie i całkowitych w glebie, zawartości pierwiastków w biomasie roślin i w tkankach zwierzęcych.

DR DAMIAN TRZYBIŃSKI
Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
Tel.: +48 225526632, nr pok.: 2.04
E-mail: dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończyłem Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską zatytułowaną „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowskiego w Katedrze Chemii Fizycznej.

 • Specjalizuję się w krystalografii małych cząsteczek, inżynierii krystalicznej oraz chemii strukturalnej.
 • Pracuję z trzema dyfraktometrami monokrystalicznymi Rigaku Oxford Diffraction SuperNova wyposażonymi w różne źródła promieniowania rentgenowskiego (Ag, Cu, Mo), zestawem do analizy termicznej Mettler Toledo STAR TGA/DSC, komorą rękawicową Jacomex GP [CAMPUS] oraz zestawem trzech mikroskopów stereoskopowych (Opta-Tech, Olympus).
 • Zajmuję się ustalaniem struktury krystalicznej małocząsteczkowych związków chemicznych przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz wykonywaniem pomiarów termoanalitycznych.

Działalność naukowa