Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

KATALIZA I FIZYKOCHEMIA POWIERZCHNI

KATALIZA I FIZYKOCHEMIA POWIERZCHNI

O Grupie

Głównym tematem prowadzonych badań są procesy katalityczne, zachodzące na powierzchni metali z grupy platynowców, ze szczególnym uwzględnieniem zależności między właściwościami powierzchni a aktywnością katalityczną. Opracowujemy i wytwarzamy szerokie spektrum katalizatorów, w tym katalizatory reakcji przemysłowych, które projektujemy i optymalizujemy pod kątem konkretnego zastosowania. Celem prowadzonych badań jest lepsze poznanie mechanizmów reakcji katalitycznych i opracowania nowych, bardziej wydajnych i selektywnych katalizatorów do zastosowań przemysłowych, czy do zastosowań w nowych, bardziej wydajnych źródłach energii elektrycznej, np. w ogniwach paliwowych. Grupa badawcza „Kataliza i fizykochemia powierzchni” stosuje miedzy innymi następującą aparaturę badawczą: zestaw do preparatyki powierzchni (napylanie, implantacja jonów), spektrometr fotoelektronów wybijanych promieniowaniem rentgenowskim i UV (ang. X-ray Phototelectron Spectroscopy – XPS/ UV Photoelectron Spectroscopy – UPS) z możliwością pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia (do 20 mbar), zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych typu AFC/PEM (DMFC/ DEFC) Scribner Associates 850e, chromatograf gazowy Agilent 7890A wyposażony w detektory FID i TCD, dedykowany do analizy paliw i produktów ich utleniania w działającym ogniwie paliwowym, potencjostaty oraz spektrometr masowy/analizator gazów umożliwiający badanie gazowych produktów reakcji katalitycznych.

Oferta

  • Projektowanie, optymalizacja i synteza katalizatorów heterogenicznych
  • Analiza produktów gazowych reakcji katalitycznych.
  • Analiza składu i właściwości powierzchni materiałów z wykorzystaniem metod spektroskopii elektronów wybijanych promieniowaniem rentgenowskim i UV (XPS
    i UPS), ze szczególnym uwzględnieniem
    badań katalizatorów i nanomateriałów; w tym badania w warunkach podwyższonego ciśnienia
  • Preparatyka powierzchni (napylanie, implantacja jonowa).
  • Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw paliwowych.
  • Synteza nanomateriałów.

Kierownik zespołu

dr hab. Adam Lewera, prof. UW

jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W jego dorobku znajdują się 43 publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy ISI Master Journal List cytowane łącznie 1253 razy (indeks Hirsha: 17). Dr hab. Adam Lewera jest
także współautorem 7 wynalazków chronionych 2 patentami
międzynarodowymi (USA i Japonia), jednego patentu krajowego i 26 zgłoszeń patentowych (5 krajowych, 20 zagranicznych). Jest laureatem programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Polish Top500 Innovators” (2013). Za działalność naukową dr hab. Adam Lewera, prof. JUW otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:

1. Nominacja do nagrody naukowej tygodnika „Polityka” w kategorii nauki ścisłe (2011).
2.
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2010).
3.
Nagroda Dydaktyczna II Stopnia Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za Niewykładowe Zajęcia Dydaktyczne (2010).
4.
Nagroda naukowa Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego imienia Antoniego Grabowskiego (2009).
5.
Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2008)

 

 


 

Wykorzystywany przez zespół zestaw do analizy powierzchni NAP XPS.