Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Elektrochemia Nowych Materiałów

Elektrochemia Nowych Materiałów

O grupie:

Zainteresowania grupy badawczej związane są z nowatorskim wykorzystaniem metod elektrochemicznych oraz teoretycznym rozwojem metody spektroskopii impedancyjnej w badaniach kinetyki i termodynamiki procesów elektrokatalitycznych oraz sorpcji wodoru. Spektroskopia impedancyjna (IS) jest stosunkowo nową, dynamicznie rozwijającą się metodą o wyjątkowo dużym potencjale badawczym. Technika ta może być wykorzystana do opisu oddziaływania materii ze zmiennym polem elektrycznym, wynikającym z ruchu trwałych lub indukowanych dipoli elektrycznych oraz nośników ładunku. Czas relaksacji dipoli w zmiennym polu elektrycznym zależny jest od temperatury i lokalnej lepkości ośrodka, wynikającej z chemicznego otoczenia dipoli. Elektryczny układ zastępczy opisujący impedancję układu fizykochemicznego może być traktowany jako połączenie elementów magazynujących i/ lub rozpraszających energię, przy czym stosując odpowiednią interpretację danych możliwe jest uzyskanie informacji strukturalnych dla bardzo różnorodnych materiałów. Obecnie, metoda ta znajduje coraz szersze zastosowania w badaniu układów koloidalnych, polimerowych, a ostatnio również układów o znaczeniu farmaceutycznym i biologicznym.

Oferta:

  • Badania i synteza materiałów do zastosowań w elektrokatalizie i katalizie heterogenicznej
  • Badania i synteza materiałów sorpcyjnych
  • Synteza nanomateriałów do zastosowań w katalizie heterogenicznej
  • Pomiary elektrochemiczne stało i zmiennoprądowe
  • Badania impedancyjne, pomiary przewodnictwa i dynamiki transportu ładunku
  • Interpretacja widm impedancyjnych

Kierownik grupy:

dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. ucz.

jest współautorem 47 prac naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych z zakresu chemii i elektrochemii, jest współautorem 12 krajowych i 8 międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Cztery patenty międzynarodowe zostały już przyznane w krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii. Wybrane nagrody za działalność naukową i dydaktyczną:

• Nagroda Naukowa II stopnia Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.)
• Nagroda Dydaktyczna II Stopnia Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
• Nagroda naukowa Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego imienia Antoniego Grabowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, które przyczyniły się do wzrostu prestiżu nauki polskiej w świecie (2007 r.)
• Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (2003 r.)

 


 

Wykorzystywany przez zespół zestaw do analizy powierzchni NAP XPS.