• Polski

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cnbch.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Na stronie brak linków umożliwiających pominięcie obszarów menu i treści.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Strona nie zawiera mechanizmu wyszukiwania.
  • brak
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona zawiera teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu. Strona zawiera linki nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Slajdery
  • Na stronie są slidery bez możliwości zatrzymania. Nawigacja sliderów nie jest czytelna dla technologii wspomagających.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Stałe elementy strony
  • Strona zawiera różny układ treści na różnych podstronach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie cnbch.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Edyta Woźniak-Dudzińska.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: ewozniak@cnbc.uw.edu.pl, telefon 225526731.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CENT III – Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota)

Wejście do budynku

Wejścia do budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do budynku nie wymaga pomocy.

Korytarze i przejścia

Korytarze i windy w budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne. Poruszanie się po budynku i dostęp do wind nie wymaga pomocy.

Procedury

Budynek przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych bez konieczności pomocy.

Dodatkowa pomoc

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

Budynek wyposażony w oznaczone i przystosowane toalety oraz łazienki z prysznicami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków przez osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe dostosowania

Budynek wyposażony (etap II) w oznaczenia numeracji pomieszczeń, przycisków w windach w systemie Brailla, oraz powiadomienia głosowe w windach.

Dojazd i miejsca parkingowe

Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej, wyposażony w miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.