Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ekologia siedliski i organizmów wodnych, Ekologia siedliski i organizmów wodnych

O Grupie

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód (LOReW) prowadzi badania w zakresie:

 • monitoringu jakości chemicznej i limnologiczno-mikrobiologiczej wód powierzchniowych;
 • zagrożenia biologiczne jakości wód jeziornych (toksyczne zakwity cyanobakterii, mikroorganizmy patogenne);
 • oceny tempa eutrofizacji jezior (w szczególności Wielkich Jezior Mazurskich) oraz innych zbiorników wodnych;
 • wpływu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jezior na zagrożenia jakości wód jeziornych;
 • efektywności oczyszczalni ścieków i zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych;
 • bioremediacji i rekultywacja zbiorników wodnych;
 • ekspertyzy i doradztwo środowiskowe.

Działalność badawcza

Wykonujemy szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

W oparciu o profesjonalne doświadczenie pracowników oraz posiadaną nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz infrastrukturę badawczo-analityczną wykonujemy w próbkach wody:

 • Pobór próbek wody i osadów dennych oraz pomiary ciągłe i punktowe in situ właściwości toni wodnej (temperatura, tlen, przewodnictwo, pH, mętność, autofluorescencja materii organicznej, chlorofil);
 • Analizy chemiczne stężenia: biogenów C, N i P, chlorofilua, węgla organicznego, BZT5, CHZT, utlenialność;
 • Analizy mikrobiologiczne (liczebność i biomasa bakterii, aktywność enzymatyczna, aktywność metaboliczna, różnorodność genetyczna i fizjologiczna);
 • Oznaczanie stężenia toksyn (mikrocystyny) cyanobakterii;
 • Oznaczanie respiracji planktonu;
 • Analiza fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem cyanobakterii) i protozooplanktonu.

Oferujemy usługi w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych w technologii KOBIOMIK oraz ograniczenia i szybkiej likwidacji zakwitów cyanobakterii (sinic) i ich detoksykacji wód skażonych cyanotoksynami bezinwazyjną metodą biologiczną CYANOXIDE. Technologie środowiskowe KOBIOMIK i CYANOXIDE zostały opracowane przez nasz zespół badawczy i zostały zastrzeżone patentowo.

Laboratorium (LOReW) prowadzi działalność w oparciu o laboratoria stacjonarne w Warszawie oraz laboratorium terenowe zlokalizowane na terenie Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-analityczną, lądowe i nawodne środki transportu sprzętu i ekipy badawczej dostosowane do poboru próbek oraz pomiarów w terenie.

O KIEROWNIKU

dr hab. Andrzej Mikulski

Specjalista w zakresie ekologii ewolucyjnej, ekologii systemów oraz o ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych. Absolwent uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się i habilitował na tym samym uniwersytecie. Od 1997 roku jest zatrudniony w Zakładzie Hydrobiologii UW, aktualnie na stanowisku adiunkta. Odbył roczny staż podoktorski w Max-Planck-Institut für Limnologie w Plön (Niemcy). Autor licznych prac, ekspertyz i artykułów popularnych. Współtwórca i współkoordynator ruchów propagujących naukowe podejście do ochrony ekosystemów wodnych (Wierzę w Białowieżę, Nauka dla Przyrody). Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (przewodniczący oddziału w Warszawie).