O Grupie

Grupa badawcza powstała z myślą o rozwijaniu prac nad zastosowaniem radioizotopów w medycynie (powinowactwo substancji chemicznych do tkanek organizmu),energetyce jądrowej (odpady i monitoring) oraz badaniach nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii (akumulatory i baterie, ogniwa paliwowe).Powyższe prace ukierunkowane są w głównej mierze na zastosowanie przemysłowe.Członkowie grupy prowadzą badania farmaceutyków i readiofarmaceutyków w fazie przedklinicznej z wykorzystaniem technik PET/SPECT/CT,zajmują się również modyfikacją i recyklingiem elektrochemicznych źródeł prądu oraz badaniem zjawisk utleniania metali szlachetnych i nieszlachetnych.


Członkowie grupy

dr hab. Zbigniew Rogulski

Kierownik zespołu

Zespół

prof.dr hab.Andrzej Czerwiński
e-mail:aczerw@chem.uw.edu.pl
tel:22 55 26 564,pok. 1.15

dr hab. Zbigniew Rogulski
tel: 22 55 26 517, nr pok. 1.16

Cheda Łukasz
tel: 22 55 26 609, nr pok. 0.16

dr hab. Michał Grdeń,
dr Maciej Chotkowski,
dr Agnieszka Siporska.

 


Działalność badawcza

Grupa dysponuje nowoczesnym i unikatowym wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie na światowym poziomie prac badawczych z zakresu obrazowania molekularnego, syntez związków znakowanych radioizotopami oraz badań materiałów stosowanych w elektrochemicznych źródłach prądu. W skład wyposażenia wchodzi m.in.: trójmodułowy skaner PET/CT/SPECT, komory gorące, generatory izotopowe oraz moduły do syntezy i porcjowania związków znakowanych radioizotopami (m.in. 18F, 64Cu, 68Ga), system kontroli jakości radiofarmaceutyków, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF pozwalający na badanie składu ilościowego i jakościowego próbek, wyposażenie do badań spektroleketrochemicznych (spektrometry UV-vis, potencjostaty), potencjostaty, galwanostaty i testery akumulatorów i baterii.

Usługi badawcze

Z uwagi na interdyscyplinarny profil działalności oferta współpracy skierowana jest m.in. do biologów, farmaceutów, lekarzy, weterynarzy, chemików itp. Grupa badawcza oferuje możliwość projektowania i wykonywania prac w zakresie:

  1. wykorzystania technik obrazowania izotopowego i optycznego (PET, SPECT) do badania biodystrybucji i metabolizmu leków, monitorowania rozwoju chorób (onkologia, neurologia, kardiologia, choroby kości, choroby metaboliczne i autoimmunologiczne, stany infekcyjne i zapalne itp.) z wykorzystaniem małych zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury),
  2. syntez radiochemicznych z wykorzystaniem izotopu 18F oraz izotopów metalicznych np. 64Cu, 68Ga,
  3. badania właściwości elektrochemicznych materiałów stosowanych w elektrochemicznych źródłach prądu,
  4. badań elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych UV-Vis układów nieorganicznych jak i organicznych w roztworach wodnych i niewodnych
  5. testów akumulatorów i baterii,
  6. organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów naukowych i edukacyjnych w tym popularyzujących wiedzę z zakresu promieniowania jonizującego oraz elektrochemicznych źródeł prądu.

Kontakt w sprawie współpracy naukowej oraz zleceń:dr Zbigniew Rogulski, rogul@chem.uw.edu.pl, CNBCh UW ,22 5526517,nr.pok 1.17