O Grupie

Grupa badawcza Ekologia Zwierząt reprezentuje Zakład Ekologii Wydziału Biologii.

Tematyka badawcza: genetyka populacyjna, ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych, ekotoksykologia i bioindykacja, różnorodność biologiczna – własności, procesy, funkcje, informacja obrazowa.


Członkowie grupy

dr hab. Tomasz Gortat

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526514, nr pok.:

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Ekologii w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i Ekologii. Jeszcze jako student uczestniczył w badaniach ptaków morskich i stawonogów oceanicznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyniki swoich badań prezentował m. in. na konferencjach naukowych w Meksyku, Paryżu i Sienie. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące wpływu struktury krajobrazu na funkcjonowanie populacji drobnych ssaków. W swoim dorobku posiada prace związane z rolą przestrzennie zróżnicowanego środowiska w kształtowaniu struktury genetycznej miejskich i pozamiejskich populacji gryzoni. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje również wokół zagadnień związanych z komunikacją chemiczną w relacji drapieżnik – ofiara na przykładzie wybranych gatunków ssaków drapieżnych i drobnych gryzoni. Za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół

dr Tomasz Gortat
tel: 22 55 26 594, nr pok. 4.45
email:tomgo@biol.uw.edu.pl

dr Alicja Gryczyńska
tel: 22 55 26 590, nr pok. 4.51
email: alicja@biol.uw.edu.pl

mgr Marek Karolewski
tel: 22 55 26 588, nr pok. 4.50
email:karol@biol.uw.edu.pl

dr Agnieszka Kloch
tel: 22 55 26 603, nr pok. 4.47
email:akloch@biol.uw.edu.pl

dr Robert Meronka
tel: 22 55 26 531, nr pok. 4.49
email: meron@biol.uw.edu.pl

dr Antoni Stefan Miłoszewski
tel: 22 55 26 712, nr pok. 4.48

mgr Agnieszka Pieniążek
tel: 22 55 26 603, nr pok. 4.35
email:a.pienizek@biol.uw.edu.pl

Anna Rybińska
tel: 22 55 26 595, nr pok. 4.44
email:arybinska@biol.uw.edu.pl

dr Miłosława Sokół
tel: 22 55 26 586, nr pok. 4.46
email:milka@biol.uw.edu.pl

dr Piotr Tykarski
tel: 22 55 26 537, nr pok. 4.43
email:ptyk@biol.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Członkowie zespołu swoje zainteresowania badawcze skupiają na następującej tematyce:

Genetyka populacyjna:

 • zmienność środowisk w czasie i przestrzeni a zróżnicowanie puli genowej populacji – rola izolacji, barier i korytarzy ekologicznych, zróżnicowania wielkości i jakości płatów środowiska; metapopulacje;
 • struktura ekologiczna populacji a zróżnicowanie puli genowej – strategie, systemy rozrodcze, systemy kojarzenia osobników, ruchliwość, relacje socjalne a stopień pokrewieństwa osobników;
 • struktura genetyczna gatunków zagrożonych i ekspandujących;
 • struktura genetyczna populacji na terenach miejskich i skażonych.

Ekologia populacji i zgrupowań:

 • analizy dynamiki liczebności populacji;
 • modele populacji, teoretyczne podstawy sterowania populacją;
 • ekologiczne mechanizmy tworzenia i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • różnorodność biologiczna i jej uwarunkowania;
 • biocenotyczna rola wybranych gatunków;
 • ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych na terenach miejskich i skażonych.

Ekotoksykologia i bioindykacja:

 • zwierzęta jako bioindykatory stanu środowiska (badania na poziomie osobniczym, populacyjnym i zgrupowań wielogatunkowych); biomarkery;
 • metale ciężkie i związki chloroorganiczne w ekosystemach silnie skażonych;
 • konsekwencje biokumulacji ksenobiotyków w abiotycznych (woda, osady denne, gleba) i biotycznych (rośliny, grzyby, zwierzęta) elementach ekosystemów;
 • wpływ skażeń na strukturę genetyczną populacji;
 • nowe typy skażeń (źródła, potencjalne zagrożenia).

Różnorodność biologiczna – własność, procesy, funkcje:

 • ekologiczne mechanizmy formowania się i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • rozmieszczenie organizmów w przestrzeni i jego uwarunkowania; modele rozmieszczenia;
 • sieci informatyczne jako narzędzie wspomagające badania bioróżnorodności.