O Grupie

Grupa badawcza Ekologia Zwierząt reprezentuje Zakład Ekologii Wydziału Biologii.

Tematyka badawcza: genetyka populacyjna, ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych, ekotoksykologia i bioindykacja, różnorodność biologiczna – własności, procesy, funkcje, informacja obrazowa.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526514, nr pok.:

Zespół

prof. dr hab. Michał Kozakiewicz,
tel. (4822) 55 26 514, e-mail: kozak@biol.uw.edu.pl,
CNBCh UW. nr. pok. 4.36

dr Tomasz Gortat
tel: 22 55 26 594, nr pok. 4.45
email:tomgo@biol.uw.edu.pl

dr Alicja Gryczyńska
tel: 22 55 26 590, nr pok. 4.51
email: alicja@biol.uw.edu.pl

mgr Marek Karolewski
tel: 22 55 26 588, nr pok. 4.50
email:karol@biol.uw.edu.pl

dr Agnieszka Kloch
tel: 22 55 26 603, nr pok. 4.47
email:akloch@biol.uw.edu.pl

dr Robert Meronka
tel: 22 55 26 531, nr pok. 4.49
email: meron@biol.uw.edu.pl

dr Antoni Stefan Miłoszewski
tel: 22 55 26 712, nr pok. 4.48

mgr Agnieszka Pieniążek
tel: 22 55 26 603, nr pok. 4.35
email:a.pienizek@biol.uw.edu.pl

Anna Rybińska
tel: 22 55 26 595, nr pok. 4.44
email:arybinska@biol.uw.edu.pl

dr Miłosława Sokół
tel: 22 55 26 586, nr pok. 4.46
email:milka@biol.uw.edu.pl

dr Piotr Tykarski
tel: 22 55 26 537, nr pok. 4.43
email:ptyk@biol.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Członkowie zespołu swoje zainteresowania badawcze skupiają na następującej tematyce:

Genetyka populacyjna:

 • zmienność środowisk w czasie i przestrzeni a zróżnicowanie puli genowej populacji – rola izolacji, barier i korytarzy ekologicznych, zróżnicowania wielkości i jakości płatów środowiska; metapopulacje;
 • struktura ekologiczna populacji a zróżnicowanie puli genowej – strategie, systemy rozrodcze, systemy kojarzenia osobników, ruchliwość, relacje socjalne a stopień pokrewieństwa osobników;
 • struktura genetyczna gatunków zagrożonych i ekspandujących;
 • struktura genetyczna populacji na terenach miejskich i skażonych.

Ekologia populacji i zgrupowań:

 • analizy dynamiki liczebności populacji;
 • modele populacji, teoretyczne podstawy sterowania populacją;
 • ekologiczne mechanizmy tworzenia i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • różnorodność biologiczna i jej uwarunkowania;
 • biocenotyczna rola wybranych gatunków;
 • ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych na terenach miejskich i skażonych.

Ekotoksykologia i bioindykacja:

 • zwierzęta jako bioindykatory stanu środowiska (badania na poziomie osobniczym, populacyjnym i zgrupowań wielogatunkowych); biomarkery;
 • metale ciężkie i związki chloroorganiczne w ekosystemach silnie skażonych;
 • konsekwencje biokumulacji ksenobiotyków w abiotycznych (woda, osady denne, gleba) i biotycznych (rośliny, grzyby, zwierzęta) elementach ekosystemów;
 • wpływ skażeń na strukturę genetyczną populacji;
 • nowe typy skażeń (źródła, potencjalne zagrożenia).

Różnorodność biologiczna – własność, procesy, funkcje:

 • ekologiczne mechanizmy formowania się i funkcjonowania zgrupowań wielogatunkowych;
 • rozmieszczenie organizmów w przestrzeni i jego uwarunkowania; modele rozmieszczenia;
 • sieci informatyczne jako narzędzie wspomagające badania bioróżnorodności.