O Grupie

Tematyka grupy badawczej obejmuje następujące zagadnienia:

  • analizę składu wtórnych aerozoli organicznych wygenerowanych w skonstruowanym w naszym laboratorium reaktorze przepływowym za pomocą HPLC/MS oraz GC/MS;
  • identyfikację związków organicznych (białka, oleje schnące, woski oraz żywice) w próbkach spoiw malarskich za pomocą GC/MS;
  • identyfikację barwników naturalnych (flawonoidy, antrachinony oraz kwas galusowy i jego pochodne) w próbkach tkanin zabytkowych za pomocą HPLC/MS.

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół: chemii atmosfery, kinetyki chemicznej, analizy związków organicznych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Tomasz Gierczak

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 544, nr pok.: 2.31

E-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Zespół

prof.dr hab. Jan Niedzielski
tel: 22 55 26 544, nr pok. 2.31

dr Bartłomiej Witkowski
tel: 22 55 26 602, nr pok. 2.27
email:bwitk@chem.uw.edu.pl

mgr Monika Ganeczko
tel: 22 55 26 602, nr pok. 2.27
mail:monika.ganezko@gmail.com

mgr Mohammed Al-Sharafi
tel: 22 55 26 602, nr pok. 2.27
mail:m.al-sharafi@student.uw.edu.pl

Olga Kur
tel: 22 55 26 602, nr pok. 2.27

 

Działalność badawcza

W pracowni grupy wykonywane jest szereg ekspertyz na potrzeby przemysłu oraz w ramach współpracy międzyuczelnianej, m.in.: identyfikacja związków organicznych (m.in. spoiw malarskich) w próbkach pochodzących z dzieł sztuki za pomocą GC/MS oraz LC/MS, identyfikacja zanieczyszczeń bibułek papierosowych za pomocą GC/MS, identyfikacja produktów syntezy stabilizatorów za pomocą GC/MS oraz LC/MS oraz badanie zawartości białka w próbkach lateksu do produkcji rękawic za pomocą LC/MS. Ceny analizy jednej próbki zależą w dużej mierze od charakteru badania, liczby analitów itd.