O Grupie

W zespole prof. dr hab. Magdaleny Skompskiej rozwijane są dwie tematyki badawcze:

  • Ogniwa słoneczne na bazie tlenków metali (TiO2, ZnO) z półprzewodnikowym uczulaczem;
  • Układy hybrydowe TiO2-nanocząstki metaliczne i półprzewodnikowe do elektro- i fotokatalizy.

W Zespole prof. dr hab. Marka Szklarczyka prowadzone są badania dotyczące:

  • Elektrochemicznego osadzania fotoaktywnych filmów na bazie tlenków krzemu;
  • Układów wielowarstwowych z polielektrolitów i poliamfolitów na podłożach stałych i obiektach biologicznych.

Celem badań zespołu Prof. Magdaleny Skompskiej jest wytwarzanie i charakterystyka różnego rodzaju układów hybrydowych do zastosowań w fotowoltaice, fotokatalizie i fotoelektrokatalizie. Jeden typ układów bazuje na nanostrukturalnych tlenkach metali (ZnO, TiO2) w postaci nanorurek, nanodrutów, nanoblaszek lub kompozytów rdzeń/powłoka, z osadzonymi na nich nanocząstkami półprzewodników takich jak CdS, CdSe lub/i nanoczątskami metali (Au, Pt). Układy te stanowią bazę hybrydowych ogniw słonecznych i fotokatalizatorów. Drugi rodzaj wytwarzanych fotoogniw to układy organiczno-nieorganiczne z polimerowym materiałem fotoaktywnym i akceptoremdziur oraz nieorganicznym (fullerenowym lub półprzewodnikowym) akceptorem elektronów.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Magdalena Skompska

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Magdalena Skompska, mskomps@chem.uw.edu.pl,
Tel. 822 02 11 w. 370 (Wydział Chemii), pok. 1.30 w CNBCh UW

dr Kamila Zarębska,
mgr Zuzanna Głębicka
tel: 22 55 26 627, nr pok. 1.30
mail:kzarebska@chem.uw.edu.pl

dr Maciej Kwiatkowski
tel: 22 66 26 627, nr pok. 1.30; 1.32
mail:mkwiatkowski@chem.uw.edu.pl

mgr Tomasz Łęcki
tel: 22 55 26 627, nr pok. 1.30; 1.32
tlecki@chem.uw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Szklarczyk
tel. 22 55 26 639, nr pok. -1.06
mail:szklarcz@chem.uw.edu.pl

dr Marcin Strawski
tel: 22 55 26 639, nr pok. -1.06
mail:marcin@chem.uw.edu.pl

 

Działalność badawcza

Celem badań zespołu profesor Magdaleny Skompskiej jest wytwarzanie i charakterystyka różnego rodzaju układów hybrydowych do zastosowań w fotowoltaice, fotokatalizie i fotoelektrokatalizie. Jeden typ układów bazuje na nanostrukturalnych tlenkach metali (ZnO, TiO2) w postaci nanorurek, nanodrutów, nanoblaszek lub kompozytów rdzeń/powłoka, z osadzonymi na nich nanocząstkami półprzewodników takich jak CdS, CdSe lub/i nanoczątskami metali (Au, Pt). Układy te stanowią bazę hybrydowych ogniw słonecznych i fotokatalizatorów. Drugi rodzaj wytwarzanych fotoogniw to układy organiczno-nieorganiczne z polimerowym materiałem fotoaktywnym i akceptoremdziur oraz nieorganicznym (fullerenowym lub półprzewodnikowym) akceptorem elektronów.

Druga tematyka badawcza zespołu dotyczy projektowania, syntezy i badania właściwości nowych układów hybrydowych, zawierających nanocząstki metali (Au, Pt, Pd, AU@Pt) rozproszone w matrycy polimeru przewodzącego. Wytwarzane przez zespół kompozyty wykazują bardzo dobrą aktywność elektrokatalityczną w reakcji utleniania kwasu mrówkowego, co otwiera możliwości ich zastosowania w ogniwach paliwowych.

 

Zespół profesora Marka Szklarczyka prowadzi badania nad elektrochemicznym osadzaniem fotoaktywnych filmów na bazie tlenków krzemu. Projekt ten ma na celu scharakteryzowanie mechanizmów elektroosadzania, prowadzących do otrzymania filmów na bazie tlenku krzemu o różnym stopniu utleniania pod kątem zastosowania ich w procesie foto-rozkładu wody.

Drugą tematyką badawczą tego zespołu są układy wielowarstwowe z polielektrolitów i poliamfolitów nanoszone na podłożach stałych i obiektach biologicznych, określanie właściwości fizykochemicznych wytworzonych układów (grubość, adhezja, przepuszczalność wytworzonych warstw dla związków chemicznych).

Zaplecze aparaturowe zespołu:

– zestawy fotoelektrochemiczne do charakterystyki fotoogniw: symulator światła słonecznego, źródło prądowo-napięciowe (Keithley), lampa ksenonowa, monochromator, potencjostat;

– zestaw do badań fotokatalitycznych: lampa ksenonowa z filtrami eliminującymi promieniowanie UV, fotodiody wysokiej mocy, mierniki światła;

– spektrofotometr UV-VIS-NIR wyposażony w sferę integrującą;

– spektrofotometr FTIR do badań zarówno transmisyjnych jak odbiciowych próbek stałych (proszkowych oraz w postaci cienkich warstw osadzonych na stałych podłożach);

– reaktor wysokociśnieniowy i reaktor mikrofalowy do syntez hydrotermalnych;

– zestaw XPS-SIMS-ToF do badania właściwości powierzchni.