O Grupie

Grupa skupia się na użyciu narzędzi chemii organicznej w nanotechnologii w kierunku uzyskiwania funkcjonalnych nanomateriałów o potencjalnych zastosowaniach m.in. w fotonice i medycynie. Biblioteka wykorzystywanych przez nas nanomateriałów obejmuje nanocząstki metaliczne, półprzewodnikowe, ferrytowe czy pochodne grafenu. Naszą mocną stroną jest umiejętność programowania właściwości tych nanostruktur, co uzyskujemy poprzez przyłączanie do ich powierzchni zaprojektowanych przez nas związków organicznych. Dzięki temu możemy efektywnie sterować stabilnością materiałów, przestrzennym ułożeniem elementów budulcowych (proces samoorganizacji), rozpuszczalnością w różnych cieczach czy bioaktywnością. Opracowaliśmy także procedury analizy struktury i funkcji uzyskiwanych przez nas nanomateriałów co pozwala nam określać ich potencjał aplikacyjny.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko

Kierownik zespołu

E-mail: litwin@chem.uw.edu.pl

specjalność: fizyczna chemia organiczna, doktorat w 2000, habilitacja w 2006 roku, tytuł profesora w 2017. Jest autorem ponad 50 publikacji (liczba cytowań>2000, indeks h=21) oraz trzech rozdziałów w monografiach. Podoktorski staż naukowy odbył w National Research Council of Canada w Ottawie w grupie badawczej K.U. Ingolda. Otrzymał nagrody naukowe im. W. Kemuli, im. A. Grabowskiego, nagrody Rektora UW, 12-miesięczne Stypendium Zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 12 miesięczne Stypendium Natural Science and Engineering Research Council of Canada. Jest również laureatem nagrody im. A. Piekary za działalność dydaktyczną. Wypromował 4 doktorów i 24 magistrów. Kierował projektami finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Narodowe Centrum Nauki

Działalność badawcza

Zainteresowania badawcze:

  • Nanomateriały w katalizie – wykorzystanie materiałów odpadowych (katalizatorów) jako źródła platyny i palladu
  • Dynamiczne nanomateriały – synteza nanocząstek zdolnych wykazywać dynamiczną reorganizację pod wpływem bodźców zewnętrznych (np. temperatura, światło)
  • Synteza organiczna ciekłych kryształów – uzyskiwanie nowych związków organicznych do modyfikacji powierzchni nanostruktur
  • Półprzewodnikowe nanomateriały w fotonice (fotowoltaika, diody elektroluminescencyjne)
  • Biokompatybilne nanocząstki – zastosowanie medyczne (np. dostarczanie leków, terapia fototermalna)
  • Plazmonowe nanomateriały w biosensorach (SERS)

Oferta:

  • Badanie aktywności antyoksydacyjnej
  • Pomiary kinetyki reakcji z modelowymi rodnikami
  • Badanie stabilności termicznej materia-łów i nanomateriałów w temp. 0-1000°C