O Grupie

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych. Prowadzone badania wymagają często pracy w atmosferze gazu obojętnego z wykorzystaniem z techniki Schlenka pozwalającej na pracę w bezwodnych i beztlenowych warunkach.


Członkowie grupy

prof. dr hab. inż. Karol Grela

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 513, nr pok.: 3.16

E-mail: prof.grela@gmail.com

Zespół

Pracownicy:

Dr inż. Anna Kajetanowicz
e-mail: anna.kajetanowicz@gmail.com
Tel. 26-513 pokój 3.16

Dr Adrian Sytniczuk
e-mail: asytniczuk@gmail.com
Tel. 26-533 pokój 3.14

Dr Ashim Baishya
e-mail: ashim.baishya@gmail.com
Tel. 26-533 pokój 3.14

Dr Louis Monsigny
e-mail: louis.monsigny@cea.fr
Tel. 26-552 pokój 3.09

Mgr inż. Magdalena Walczak
e-mail: karol.grela@gmail.com
Tel. 26-532, pokój 3.31

Mgr inż. Ewa Suska-Kauf
e-mail:esuska@cnbc.uw.edu.pl
Tel. 26-552 pokój 3.09

Mgr Paweł Małecki
e-mail:pawelmalecki.chem@gmail.com
Tel. 26-552 pokój 3.09

Doktoranci:

Mgr Michał Dąbrowski
e-mail:mdabrowski@linux.pl
Tel. 26-551 Pokój 3.13

Mgr inż. Mariusz Milewski
e-mail:mariuszmaxmilewski@gmail.com
Tel. 26-650 Pokój 3.24

Mgr inż. Michał Patrzałek
e-mail: michal.patrz@gmail.com
Tel. 26-628 Pokój 3.08

Mgr Wojciech Nogaś
e-mail: wojciechns@yahoo.fr
Tel. 26-628 Pokój 3.08

Mgr Sebastian Planer
e-mail: sebastian.planer91@gmail.com
Tel. 26-533 pokój 3.14

Mgr Katarzyna Gajda
e-mail: k.gajda@chem.uw.edu.pl
Tel. 26-650 Pokój 3.24

Mgr Marta Czarnota-Bojarska
e-mail: marta.czarnotabojarska@wp.pl
Tel. 26-551 Pokój 3.13

Mgr Magdalena Drzazga
e-mail: Magdalena.Drzazga@synthosgroup.com

Mgr Tomasz Nienałtowski
e-mail: tomasz.nienaltowski@polpharma.com

Mgr Kamil Kosik
e-mail: kamil.kosik@polpharma.com

Studenci:

Jakub Piątkowski (MisMAP)
e-mail: j.piatkowski2@student.uw.edu.pl
Tel. 26-552 Pokój 3.09

Jarosław Ciślak (MisMAP)
e-mail: j.cislak2@student.uw.edu.pl
Tel. 26-533 pokój 3.14

Filip Struzik (MisMAP)
e-mail: f.struzik@student.uw.edu.pl
Tel. 26-650 pokój 3.24

Hannes Lerm
e-mail: hanneschem@gmail.com
Tel. 26-650 pokój 3.24

Łukasz Grzesiński
e-mail: grzesinskilukasz@gmail.com,
Tel. 26-628 Pokój 3.08

Działalność badawcza

Główne kierunki badawcze grupy obejmują projektowanie nowych przyjaznych dla użytkownika katalizatorów umożliwiających łatwiejsze oczyszczanie produktów po reakcji, badanie możliwości ich wielokrotnego użycia i rozszerzenie zakresu stosowania reakcji metatezy w syntezie organicznej.

Laboratoria badawcze grupy wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt, w tym m.in.: komory rękawicowe („dry-boxy”), chromatografy GC, GC/MS i HPLC oraz spektrometr NMR 400 MHz z autosamplerem.

Usługi badawcze

Grupa prowadzi zlecone prace B+R dla zagranicznych i krajowych podmiotów zewnętrznych z zakresu optymalizacji reakcji organicznych, oraz syntezy i testowania katalizatorów (w tym rozmaitych kompleksów metali przejściowych). W Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej istnieje możliwość wykonania we własnym zakresie po przeszkoleniu (grupa nie zatrudnia technika) podstawowych usług i analiz badawczych:

  • oznaczanie lotnych substancji organicznych (ocena jakościowa składu chemicznego związków organicznych oraz ocena jakościowa stopnia zanieczyszczenia związków organicznych);
  • pomiar widm NMR w izotropowych układach ciekłych – opłata za pomiary obliczana jest na podstawie rzeczywistego czasu akwizycji próbek i nie jest związana z czasem logowania użytkownika;
  • pracę z substancjami wrażliwymi na działanie wilgoci lub powietrza w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego;
  • pracę z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze w atmosferze gazu obojętnego (argonu);
  • suszenie i oczyszczenie rozpuszczalników w atmosferze gazu obojętnego (argonu);
  • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera.