O Grupie

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz. Główne kierunki prac grupy obejmują:

 • procesy chemisorpcji oraz adsorpcji fizycznej cząsteczek organicznych, w tym ważnych biologicznie, na powierzchni ciał stałych;
 • badania struktury i właściwości biomimetycznych warstw lipidowych zarówno na stałych substratach, jak i na granicy faz woda-powietrze;
 • oddziaływaniami cząsteczek o znaczeniu biologicznym z modelowymi błonami lipidowymi;
 • projektowanie układów złączy molekularnych typu metal-cząsteczka-metal,
 • struktura oraz właściwości filmów lipidowych oraz ich oddziaływania z antybiotykowymi peptydami oraz lipopeptydami.

W Laboratorium Chemii Fizycznej grupa bada strukturę warstw lipidowych na stałych substratach w skali nano. Poszukując korelacji pomiędzy poszczególnymi właściwościami filmów lipidowych (struktura, adhezja, elastyczność), a ich składem, co pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania membran komórkowych. Członkowie zespołu są pracownikami oraz doktorantami Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Sławomir Sęk

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 661 , nr pok.: 4.24

E-mail: slasek@chem.uw.edu.pl

Nagrody:
• Nagroda im. Włodzimierza Kołosa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku
• Nagroda im. Antoniego Grabowskiego, Wydział Chemii UW w 2008 roku.

Staże naukowe:
University of California, Berkeley (USA); California State University, Long Beach (USA); University of Guelph (Canada).

Najważniejsze publikacje:
• J. M. Wenda, J. Juhaniewicz, D. Tymecka, D. Konarzewska, S. Sek, Modulation of Activity of Ultrashort Lipopeptides toward Negatively Charged Model Lipid Films, Langmuir 33(19), 4619–4627 (2017).
• J. Pawlowski, J. Juhaniewicz, A. Guzeloglu, S. Sek, Mechanism of Lipid Vesicles Spreading and Bilayer Formation on a Au(111) Surface, Langmuir 31(40), 11012–11019 (2015).
• S. Sek, T. Laredo, J. R. Dutcher, J. Lipkowski, Molecular Resolution Imaging of an Antibiotic Peptide in a Lipid Matrix J. Am. Chem. Soc. 131(18), 6439–6444 (2009).

Zespół

dr Joanna Juhaniewicz
tel: 22 55 26 660, nr pok.4.28
e-mail:jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl

mgr Kinga Burdach
tel: 22 55 26 660, nr pok. 4.28
e-mail: kburdach@chem.uw.edu.pl

mgr Damian Dziubak
tel: 22 55 26 660, nr pok. 4.28
e-mail:ddziubak@chem. uw.edu.pl

mgr Arkadiusz Grempka

tel: 22 55 26 660, nr pok. 4.28
e-mail:a.grempka@uw.edu.pl

mgr Paria Pashazadeh-Panahi

tel: 22 55 26 660, nr pok. 4.28
e-mail:paria.pashazadehpanahi@gmail.com

 

 

Działalność badawcza

Przedmiotem badań grupy są struktura i właściwościach modelowych membran lipidowych oraz ich oddziaływania z peptydami oraz lipopeptydami o charakterze membranolitycznym. Gwałtownie zwiększająca się liczba przypadków lekooporności bakterii stanowi obecnie coraz większy problem. Zarówno peptydy antybiotykowe jak i lipopeptydy są grupami związków, które potencjalnie mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych antybiotyków. Nasze badania mają na celu określenie natury oddziaływań wybranych układów z modelowymi membranami lipidowymi i tym samym ustalenie mechanizmów determinujących ich aktywność membranolityczną oraz ewentualną selektywność. Szczególnie istotnym elementem badań jest poszukiwanie korelacji pomiędzy sekwencją aminokwasów w peptydach lub lipopeptydach a aktywnością względem dwuwarstwy lipidowej o określonym składzie reprezentującym odmienne typy membran. Wyniki tego typu badań mogą być pomocne w opracowaniu efektywnych strategii przy projektowaniu nowych leków.

Równolegle grupa zajmuje się badaniami nad dalekozasięgowym przeniesieniem elektronu w peptydach i białkach. Pozwala to lepiej zrozumieć procesy transportu ładunku w układach biologicznych. Projektowane przez grupę złącza molekularne wykorzystujące peptydy mogą również przyczynić się do opracowania efektywnych układów sensorowych lub urządzeń bioelektroniki molekularnej.

Grupa dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym takim jak: mikroskop STM z możliwością pracy w trybach spektroskopowych prąd-napięcie oraz prąd-odległość, możliwość pracy pod pełną kontrolą elektrochemiczną, mikroskopy AFM z trybami pracy:C-AFM, tapping mode AFM, CS-AFM, EFM,MFM,KMF, potencjostaty, zestaw do badania filmów molekularnych na granicy faz ciecz-powietrze wyposażony w mikroskop kąta Brewa, spektrometr do badań PM IRRAS.

Usługi badawcze

Analizy powierzchni metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań obejmujące: skaningową mikroskopię tunelową (STM) włącznie z trybami spektroskopowymi (prąd-napięcie oraz prąd-odległość), obrazowanie próbek przewodzących z wysoką rozdzielczością, mikroskopię sił atomowych – tryb kontaktowy (C-AFM) oraz bezkontaktowy (AC-AFM), możliwość obrazowania oraz pomiaru grubości organicznych warstw zaadsorbowanych na stałych podłożach, mikroskopię sił chemicznych (CFM) – możliwość pracy ze zmodyfikowanymi sondami. Możliwość badania oddziaływań przeciwciało/antygen, receptor/ligand, mikroskopię sił atomowych w wersji przewodzącej (CS-AFM), możliwość jednoczesnego pomiaru topografii próbki oraz jej przewodności lub właściwości nanomechanicznych (moduł Younga, adhezja, deformacja, dyssypacja). Pochodne tryby mikroskopii sił atomowych, takie jak mikroskopia sił elektrostatycznych (EFM), magnetycznych (MFM) oraz potencjału powierzchniowego (KFM). Cena wykonanej usługi ustalana jest indywidualnie po wstępnej ocenie charakteru oraz ilości próbek. Ponadto uzależniona jest również od rodzaju oraz ilości sond STM/AFM potrzebnych do wykonania analizy.

Oferta:

 • Obrazowanie AFM powierzchni stałych (metale, półprzewodniki, ceramiki, tworzywa, warstwy polimerowe/organiczne): topografia, mapowanie właściwości nanomechanicznych, przewodnictwo elektryczne.
 • Mapowanie oddziaływań specyficznych (np. antygen-przeciwciało) z wykorzystaniem AFM wtrybie rozpoznania molekularnego.
 • Obrazowanie AFM oraz STM w warunkach elektrochemicznych.

Realizowane projekty:

 • SONATA13 (2017/26/D/ST4/00380): Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi
 • OPUS18 (2019/35/B/ST4/01847): Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych
 • HORYZONT2020 MSCA-ITN (GA nr 955643): Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensors (BioInspireSensing)
 • PREMIA NA HORYZONCIE (2510374/PnH2/2021): Multidyscyplinarne szkolenie młodych naukowców w nowatorskich implantowanych sensorach inspirowanych układami biologicznymi