O Grupie

Specjalnością grupy jest synteza organiczna, którą aplikujemy w dwóch głównych obszarach: w chemii supramolekularnej oraz do konstrukcji tzw. Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli kryształów posiadających w swojej strukturze puste przestrzenie o rozmiarach nanoskopowych (luki, kanały, etc.). Chemia supramolekularna, czyli chemia „ponad cząsteczką”, to interdyscyplinarna dziedzina badań na pograniczu chemii, biologii i fizyki zajmująca się badaniem zjawisk, w których wiodącą rolę odgrywają oddziaływania międzycząsteczkowe. Chemia supramolekularna stanowi więc fundament biologii z jednej, a nanotechnologii z drugiej strony.

Z kolei Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli szkielety metalo-organiczne, to krystaliczne, porowate, trójwymiarowe polimery koordynacyjne, w których nieorganiczne bloki budulcowe (węzły) połączone są organicznymi mostkami. Dzięki odpowiedniemu doborowi ligandów organicznych oraz centrów metalicznych mogą one znaleźć zastosowanie do magazynowania gazów, zwłaszcza wodoru i metanu, jako nośniki leków, w wymianie jonowej, technologii sensorów, optyce nieliniowej, jako materiały magnetyczne i luminescencyjne, i wiele innych. MOF-y zapewniają też unikalne mikrośrodowisko dla katalizy; środowisko, które może być porównane do wnętrza enzymów.

 

 


Członkowie grupy

dr hab. Michał Chmielewski

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 630, nr pok.: 3.116

E-mail: mchmielewski@chem.uw.edu.pl

Dr hab. Michał J. Chmielewski otrzymał doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Chemii Organicznej PAN (promotor: prof. Janusz Jurczak), po czym odbył trzy staże podoktorskie: na Uniwersytecie Wrocławskim (u prof. L. Latosa Grażyńskiego), na Uniwersytecie Oxfordzkim (u prof. P. D. Beera) i na Université Louis Pasteur w Strasbourgu (u prof. J. M. Lehna, Noblisty). Jest autorem >30 publikacji naukowych, głównie w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, które łącznie zgromadziły około 1000 cytowań (h-indeks 16). Laureat m.in. stypendium Marie Curie, programu „Powroty/Homing” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych uczonych. W 2011 roku został wybrany członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Członek Komitetu Chemii PAN

www.mchmielewski.pl

 

Zespół

dr Artur Chołuj
nr pok. 3.103
mail: acholuj@chem.uw.edu.pl

mgr Paweł Krzesiński
nr pok. 3.103

inż. Marcin Wiszniewski
nr pok. 3.103

inż. Kamil Ziemkiewicz
nr pok. 3.103

Małgorzata Domańska
nr pok. 3.103

mgr Krystyna Maslowskaj-Jarzyna
nr pok. 3.112

Maria Korczak
nr pok. 3.112

 

 

Działalność badawcza

W części „supramolekularnej” grupa zajmuje się przede wszystkim chemią supramolekularną anionów: syntezą i badaniem receptorów, sensorów oraz transporterów anionów, zastosowaniem anionów jako templatów do otrzymywania m.in. rotaksanów i katenanów. Badamy również fotoprzełączniki molekularne, a w szczególności fotoprzełączalne receptory i katalizatory, a także polimery przewodzące oraz samoorganizację struktur multiwalentnych.

Z kolei druga część zespołu pracuje nad stworzeniem zupełnie nowej klasy ‘inteligentnych’ materiałów porowatych, łączących trwałość MOF-ów ze zdolnością do odpowiedzi na bodźce i łatwością adaptacji do środowiska zewnętrznego, które są charakterystyczne dla materiałów supramolekularnych. Zajmujemy się też immobilizacją katalizatorów homogenicznych wewnątrz MOF-ów i badaniem właściwości katalitycznych tak otrzymanych materiałów.

Infrastruktura badawcza:

Grupa posiada znakomicie wyposażone laboratoria do syntezy organicznej (m.in. dygestoria z liniami próżniowo-argonowymi, GC, HPLC, chromatograf preparatywny Combiflash, reaktor mikrofalowy, aparat Parra i wiele innych urządzeń) oraz do syntezy i badania MOF-ów (min. autoklawy ciśnieniowe, piecyki z programowalnym grzaniem, młyn kulowy, suszarkę do aktywacji materiałów porowatych nadkrytycznym CO2, automatyczny analizator sorpcji gazów i par, mikroskopy, spektrofluorymetr, UV-Vis i wiele innych).

Współpraca naukowa:

Członkowie grupy są otwarci na współprace naukowe i wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe związane z Metal-Organic Frameworks lub z chemią supramolekularną.

Oferta:

  • Wspólny udział w projektach badawczo-wdrożeniowych związanych z MOF-ami (Metal-Organic Frameworks) lub z chemią supramolekularną
  • Pomiary i analizy na: analizatorze sorpcji gazów i par, HPLC, GC, chromatografie preparatywnym Combi-flash, spektrometrach UV-Visiflu-orescencji
  • Możliwość skorzystania z rozmaitych urządzeń do syntezy i aktywacji MOFów, takich jak autoklawy ciśnieniowe, piecyki z programowalnym grzaniem, suszarki do aktywacji materiałów porowatych nad krytycznym CO2, suszarki próżniowej, mikroskopu polaryzacyjnego analizatora sorpcji gazów i par
  • Możliwość skorzystania z niestandardowych urządzeń do syntezy organicznej, takich jak reaktor mikrofalowy, młyn kulowy do syntezy mechanochemicznej, aparat Parra, zestawy autoklawów do pracy z gazami pod ciśnieniem <200 bar i in.