O Grupie

Grupa badawcza prowadzi badania w zakresie nanomateriałów, katalizy heterogenicznej, elektrokatalizy i fizykochemii powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem układów umożliwiających efektywną konwersję energii chemicznej na inną formę energii. Głównym tematem badań jest określenie zależności między właściwościami powierzchni, a aktywnością katalityczną, szczególnie w przypadku katalizatorów heterogenicznych zawierających metale szlachetne, katalizatorów reakcji elektrodowych i nanomateriałów. Badania prowadzone są pod kątem opracowania nowych, bardziej wydajnych i selektywnych katalizatorów do zastosowań przemysłowych czy do zastosowań w nowych, bardziej wydajnych źródłach energii elektrycznej, np. w ogniwach paliwowych.


Członkowie grupy

dr hab. Adam Lewera, prof. UW

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526550, nr pok.: 4.142

E-mail: alewera@chem.uw.edu.pl

Dr hab. Adam Lewera jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W jego dorobku znajdują się 43 publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy ISI Master Journal List cytowane łącznie 1253 razy (indeks Hirsha: 17). Współautor 7 wynalazków chronionych 2 patentami międzynarodowymi (USA i Japonia), jednego patentu krajowego i 26 zgłoszeń patentowych (5 krajowych, 20 zagranicznych). Jest laureatem programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Polish Top500 Innovators” (2013).

Nagrody i wyróżnienia:
1. Nominacja do nagrody naukowej tygodnika „Polityka” w kategorii nauki ścisłe (2011).
2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2010).
3. Nagroda Dydaktyczna II Stopnia Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za Niewykładowe Zajęcia  Dydaktyczne (2010).
4. Nagroda naukowa Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego imienia Antoniego Grabowskiego (2009).
5. Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

 

Zespół

dr Maciej Gorzkowski
tel: 22 55 26 662, nr pok.1.14
mail:gorzki@gmail.com

mgr Barbara Gralec
tel: 22 55 26 663, nr pok. 4.135
mail:gralec.barbara@gmail.com

mgr Justyna Piwowar
tel: 22 55 26 689, nr pok. 1.10
mail:justyna.piwowar@gmail.com

mgr Andrzej Jabłoński
tel: 22 55 26 689, nr pok. 1.10
ajablo01@gmail.com

mgr Paweł Wnuk
tel: 22 55 26 689, nr pok. 1.10
pawwnuk90@gmail.com

Jan Kołodziejczyk

Działalność badawcza

Grupa badawcza wyposażona jest między innymi w następująca aparaturę badawczą:

zestaw do preparatyki powierzchni (napylanie, implantacja jonów), spektrometr fotoelektronów wybijanych promieniowaniem rentgenowskim i UV (ang. X-ray Phototelectron Spectroscopy – XPS/ UV Photoelectron Spectroscopy – UPS) z możliwością pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia (do 20 mbar), zestaw pomiarowy do badań ogniw paliwowych typu AFC/PEM (DMFC/DEFC) Scribner Associates 850e, chromatograf gazowy Agilent 7890A wyposażony w detektory FID i TCD, dedykowany do analizy paliw i produktów ich utleniania w działającym ogniwie paliwowym, potencjostaty oraz spektrometr masowy/analizator gazów umożliwiający badanie gazowych produktów reakcji katalitycznych.

Oferta:

  • Projektowanie, optymalizacja i synteza katalizatorów heterogenicznych
  • Analiza produktów gazowych reakcji katalitycznych
  • Analiza składu i właściwości powierzchni materiałów z wykorzystaniem metod spektroskopii elektronów wybijanych promieniowaniem rentgenowskim i UV (XPS i UPS), ze szczególnym uwzględnieniem badań katalizatorów i nanomateriałów; w tym badania w warunkach podwyższonego ciśnienia
  • Preparatyka powierzchni (napylanie, implantacja jonowa)
  • Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw paliwowych
  • Synteza nanomateriałów