O Grupie

Działalność naukowa grupy Elektrochemia Nowych Materiałów dotyczy teorii i zastosowań Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) w układach elektrochemicznych. Spektroskopia impedancyjna może być wykorzystana do opisu oddziaływania materii ze zmiennym polem elektrycznym, wynikającym z ruchu trwałych lub indukowanych dipoli elektrycznych oraz nośników ładunku.

Tematyka badacza znajdująca się w obszarze zainteresowań grupy:

  • Teoria i zastosowania Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej
  • Kinetyka i termodynamika procesów adsorpcji i absorpcji
  • Elektrosorpcja wodoru w metalach i półprzewodnikach
  • Elektrokataliza, reakcje katalityczne z udziałem mediatorów redoks
  • Właściwości elektryczne nowych materiałów
  • Ogniwa fotoelektrolityczne

Grupa do badań wykorzystuje między innymi:
Potencjostat/galwanostat Solartron 1287, potentcjostat PAR (Princeton Applied Research) 263 A, potentcjostat PAR (Princeton Applied Research) 4000, Analizator częstotliwości Solartron 1260 z przystawką dielektryczną 1296A.


Członkowie grupy

dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. ucz

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526550, nr pok.:

Zespół

dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. UW
mail:rafjur@chem.uw.edu.pl
CNBCh UW, nr. pok. 4.142

dr Agnieszka Tymosiak-Stefańska,

mgr Aneta Januszewska
tel: 22 55 26 662, nr pok. 1.10
mgr Piotr Połczyński,
mgr Maciej Słojewski,
mgr Krzysztof Strzałkowski,
Paulina Mieldzioć,
Cuc Nguyen,
Paweł Kulboka,
Mikołaj Rdzanek.

Działalność badawcza

Duża czułość potencjostatów umożliwia pomiary elektrochemiczne przy zastosowaniu ultramikroelektrod, np. do badań biologicznych. Możliwe są badania próbek stałych i ciekłych przy zastosowaniu metod stało- i zmiennoprądowych w tym Spektroskopii impedancyjnej.
W laboratorium grupy potencjał badawczy komercyjnie dostępnych analizatorów częstotliwości jest znacznie rozszerzany poprzez rozwijanie samej metody EIS [R. Jurczakowski, P. Połczyński, J. Phys. Chem. C, 118 (2014) 7980–7988],jak i konstruowanie własnych urządzeń badawczych [międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/IB2012/002111].

Usługi badawcze

  • Pomiary elektrochemiczne stało- i zmiennoprądowe;
  • Spektroskopia Impedancyjna, analiza widm impedancyjnych;
  • Badanie transportu ładunku i przewodnictwa;
  • Właściwości elektryczne próbek proszkowych i ciekłych. Specjalny układ pomiarowy, skonstruowany w naszym laboratorium, pozwala na pomiary próbek bardzo reaktywnych, przy jednoczesnej kontroli temperatury i ciśnienia (do 5 GPa).