O Grupie

Zainteresowania badawcze grupy skupiają się na kilku głównych zagadnieniach.

Pierwszym z nich jest opracowywanie metod otrzymywania nanocząstek z materiałów nieorganicznych, organicznych oraz hybrydowych. Otrzymane nanocząstki badane są z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod fizykochemicznych obejmujących techniki mikroskopowe, spektroskopowe, termiczne, elektrochemiczne, itp.  Otrzymane struktury wykorzystywane są w wielu zastosowaniach, w tym m.in. jako nośniki leków lub środki kontrastujące w medycznych metodach obrazowania (CT, MRI, SPECT i PET).

Drugą ścieżką badawczą rozwijaną we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN są badania procesów biomineralizacji oraz przemian polimorficznych węglanu wapnia w szkieletach bezkręgowców, takich jak koralowce, gąbki, liliowce itp.  Badania te prowadzone są z wykorzystaniem metod spektroskopowych (głównie spektroskopia Ramana) oraz mikroskopowych (SEM, TEM, AFM).

Trzecim obszarem badawczym są zagadnienia diagnostyki chorób nerek, w tym w szczególności zespołu nerczycowego. Badania ukierunkowane są na rozwijanie nowych metod diagnozowania białkomoczu w zespole nerczycowym oraz na modyfikowanie dotychczasowych protokołów leczenia steroidami. Badania te prowadzone są we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Ostatnim tematem badań jest wykorzystanie materiałów nanostrukturalnych w produktach kosmetycznych. W szczególności badania takie prowadzone są z punktu widzenia zastosowania nanomateriałów jako środków konserwujących.


Członkowie grupy

dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

Kierownik zespołu

E-mail: mmazur@chem.uw.edu.pl

Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, w tym w tak prestiżowych czasopismach jak Science, Science Advances oraz Chemistry – A European Journal. Laureat Nagrody Naukowej tygodnika Polityka oraz Nagrody im. Grabowskiego. Po otrzymaniu stopnia doktora na Wydziale Chemii UW, w otwartym konkursie uzyskał stypendium NATO na realizację stażu podoktorskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanowego Michigan w grupie prof. Gary’ego Blancharda. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, w tym Instytutem Paleobiologii PAN (prof. Stolarski), Narodowym Instytutem Leków (dr Wiktorska, prof. Szterk), Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (dr Kuźma-Mroczkowska) i Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (prof. Kaczyńska).

Działalność badawcza

Oferta:

  • Pomiary ramanowskie (w tym rejestracja map ramanowskich)
  • Pomiary mikroskopowe (AFM, mikroskopia fluorescencyjna)
  • Pomiary termograwimetryczne