• Polski

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa (def.: https://pl.wikipedia.org).

nagłe zatrzymanie krążenia

osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

krwawienie z nosa

krwotok zewnętrzny

epilepsja (padaczka)

zadławienie (zakrztuszenie)

oparzenie termiczne pierwszego stopnia

proste złamanie przedramienia

rana z ciałem obcym

użądlenie przez owada – wstrząs anafilaktyczny

porażenie prądem

połknięcie substancji chemicznej

Numery alarmowe w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODEKS PRACY Art. 2071.

§1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w §1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

Lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy/First Aid List_WZÓR/DRAFT.pdf
Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy/First aid equipment_WZÓR/DRAFT.pdf

                Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego ?

                Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.


Aby osiągnąć ten cel, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić:

 • zidentyfikowanie związanych z pracą zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników oraz określenie, czy ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami można uznać za dopuszczalne czy też nie, a także, co można zrobić, aby to ryzyko było jak najmniejsze,
 • sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,
 • ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne,
 • dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
 • zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.


Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem, który ułatwia planowanie i prowadzanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

(źródło: www.ciop.pl)

 

Podstawa prawna:

 

Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art.226.

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;\

 

Rozdział XI

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Art.23711a.

1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Art.2071.

1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

 

O WZÓR DOKUMENTU POPROŚ SPECJALISTĘ DS. BHP:
bhp@cnbc.uw.edu.pl
tel. 26 715

 

Sprawozdanie nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych

W związku z obowiązkiem rejestrowania i monitorowania narażenia pracowników niezbędne jest sporządzenie i przesłanie do Specjalisty ds BHP w CNBCh sprawozdania nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych.

Sprawozdanie powinny wypełnić wszystkie grupy badawcze, które używały bądź miały kontakt z czynnikami rakotwórczymi lub mutegennymi w mijającym roku kalendarzowym. Sprawozdanie należy przesłać na adres BHP@cnbc.uw.edu.pl do dnia 31 grudnia każdego roku. Informacja o rakotwórczości substancji musi być zawarta w karcie charakterystyki, są to grupy: 1A i 1B.

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania:

CZĘŚĆ 1 OGÓLNA Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWA Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Medycy Pracy w Łodzi: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/structure/science_inf_agency/&a=32122

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 319
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 78
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, poz. 1488
z dnia 9 września 2016 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.