• Polski

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa (def.: https://pl.wikipedia.org).

nagłe zatrzymanie krążenia

osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

krwawienie z nosa

krwotok zewnętrzny

epilepsja (padaczka)

zadławienie (zakrztuszenie)

oparzenie termiczne pierwszego stopnia

proste złamanie przedramienia

rana z ciałem obcym

użądlenie przez owada – wstrząs anafilaktyczny

porażenie prądem

połknięcie substancji chemicznej

Numery alarmowe w Polsce

 

 

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 319
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 78
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, poz. 1488
z dnia 9 września 2016 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.