Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

O Grupie

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo. Charakterystyczną cechą takich badań jest ścisła współpraca chemików i farmakologów.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik

Zainteresowania grupy prof. Misickiej-Kęsik są skoncentrowane na projektowaniu i syntezie analogów peptydowych i peptydomimetyków: 1) wykazujących aktywność antyangiogenną, poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1; 2) wykazujących aktywność przeciwbólową.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Rafała Sicińskiego:

Wieloletnie badania nad witaminami grupy D pozwoliły ponad wszelką wątpliwość ustalić, że hormon witaminowy (kalcytriol), poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, kontroluje również podział i różnicowanie się komórek, a także bierze udział w procesach immunologicznych. Tak zróżnicowane spektrum działania przyczyniło się do podjęcia badań mających na celu znalezienie strukturalnie zmodyfikowanych analogów kalcytriolu o selektywnej aktywności.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych wyposażone jest między innymi w: spektrometry masowe (potrójny kwadrupol LCMS 8050 sprzężony z UPLC i pojedynczy kwadrupol u-GC-MS-QP2010 Ultra El sprzężony z chromatografem gazowym), automatyczny syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activotec, mikorkalorymetr skaningowy sterowany niezależną zmienną termodynamiczną.

 

Działalność badawcza

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych jest ściśle związane z Pracownią Peptydów i Pracownią Steokontrolowanej Syntezy Organicznej Wydziału Chemii UW, jak również z Laboratorium Badań Strukutralnych i Fizykochemicznych CePT UW.

Aparatura badawcza jaką posiada laboratorium umożliwia podjęcie współpracy lub wykonywanie usług w następujących obszarach:

 • identyfikacja składnika głównego i związków pobocznych w mieszaninie reakcyjnej za pomocą spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC-MS). Ta metoda jest wykorzystywana między innymi w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do określania zanieczyszczeń w środkach leczniczych i kosmetykach;
 • walidacja metod analitycznych z użyciem HPLC lub HPLC-MS. Oferujemy również pomoc w optymalizacji warunków pomiarowych z wykorzystaniem HPLC oraz HPLC-MS;
 • wykonywanie ilościowych analiz HPLC-MS/MS wielu substancji chemicznych, m. in. w trybie MRM (MultipleReaction Monitoring), umożliwiającym pomiary ilościowe nawet na poziomie śladowym;
 • wykonywanie pomiarów ilościowych lotnych substancji organicznych w próbkach syntetycznych, biologicznych, kosmetycznych oraz przemysłowych z wykorzystaniem metody GC-MS;
 • wykonywanie pomiarów jakościowych, polegających m. in. na wykrywaniu obecności środków farmaceutycznych i metabolitów oraz innych substancji organicznych w próbkach biologicznych, chemicznych, kosmetycznych i przemysłowych z wykorzystaniem HPLC-MS/MS w trybie MRM oraz SIM, a także za pomocą metody GC-MS;
 • wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów kosmetycznych, w tym analizy śladowe, z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS;
 • wykonywanie jakościowych i ilościowych pomiarów zanieczyszczeń środowiskowych, w tym pestycydów w żywności, glebie i wodzie z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS;
 • wykonywanie syntezy peptydów (liniowych i cyklicznych); otrzymane produkty syntezy oddawane są wraz z dokumentacją analityczną, potwierdzającą czystość otrzymanego produktu;
 • wykonywanie jednostkowych pomiarów efektów cieplnych towarzyszących mieszaniu i rozcieńczaniu w układach ciekłych (wodnych i niewodnych) w szerokim zakresie temperatury (20-80C) z rozdzielczością 0,5 µW;
 • wykonywanie badań oddziaływań międzycząsteczkowych w układach ciekłych o niskiej lepkości zarówno metodą jednostkową jaki i miareczkowania kalorymetrycznego.

Współpraca z Pracownią Peptydów Wydziału Chemii UW (peptyd@chem.uw.edu.pl) umożliwia również analizy z wykorzystaniem spektrometru mas MALDI-TOF/TOF oraz spektrometru mas LCMS-IT-TOF.

Kontakt w sprawie współpracy naukowo-badawczej:

Kierownik grupy – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
e-mail:misicka@chem.uw.edu.pl;

Z-ca kierownika – prof. dr hab. Rafał Siciński
e-mail:rasici@chem.uw.edu.pl

Kontakt w sprawie zlecenia badań:

dr inż. Beata Wileńska
e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl, tel. 504 200 992

USŁUGI AKREDYTOWANE

LABORATORIUM ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
(dawniej:  Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych)
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (misicka@chem.uw.edu.pl)

 • potwierdzenie wzoru sumarycznego związków chemicznych w wyrobach chemicznych (czyste związki organiczne w postaci stałej i ciekłej) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas z jonizacją w źródle jonów ESI (HPLC-HRMS) – akredytacja zawieszona na wniosek podmiotu od 04.08.2022 r. do
  31.01.2023 r.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr inż. Beata Wileńska (bwilenska@chem.uw.edu.pl)

O KIEROWNIKU:

Profesor Misicka-Kęsik

opublikowała ponad 100 oryginalnych artykułów badawczych z dziedziny peptydów. Jest również współtwórcą patentów, a także laureatem wielu nagród w dziedzinie innowacji. Odbyła wiele staży badawczych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Japonii i Francji.

 


Opracowanie niskocząsteczkowych związków chemicznych hamujących szlak angiogenezy (powstawania nowych naczyń krwionośnych) zależny od czynnika wzrostu VEGF. Tego rodzaju związki mają bardzo duży potencjał w terapiach przeciwnowotworowych, a także w leczeniu innych schorzeń spowodowanych zaburzeniami we wzroście naczyń krwionośnych, np. retinopatii. Zaprojektowanie i synteza witamin D o zmo – dyfikowanym szkielecie węglowym, charakteryzujących się większą trwałością oraz selektywnym działaniem biologicznym. Jedna z nich stosowana jest od 1998 r. w USA jako lek (Zemplar) na osteoporozę wtórną.