Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Analityczne Centrum Eksperckie

O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, pozostałości pestycydów w żywności, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i półproduktów przemysłowych. Dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwia również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

Link do strony Grupy: www.badaniaeksperckie.pl

Projekty naukowe i badawczo-wdrożeniowe:

 • analizy specjacyjne wybranych pierwiastków w próbkach o zróżnicowanej matrycy;
 • badanie wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę chorób;
 • analizy proteomiczne i metabolomiczne tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych;
 • projektowanie żywności funkcjonalnej;
 • analizy żywności pod kątem pozostałości pestycydów;
 • badania obiektów zabytkowych;
 • badania procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych;
 • wykorzystanie izotopów trwałych w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych;
 • badania zmian/trwałości form specjacyjnych w trakcie przygotowania i przechowywania próbek do analizy;
 • wytwarzanie, certyfikacja i zastosowanie matrycowych materiałów odniesienia w zapewnieniu ważności wyników pomiarów chemicznych.

Działalność badawcza

Analityczne Centrum Eksperckie prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację staży naukowych pracowników przedsiębiorstw z regionu, Mazowsza w laboratoriach CNBCh UW lub wspomaganie przedsiębiorstw doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów. Współpraca z przemysłem jest realizowana również poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczo – naukowych czy wykonywanie prac specjalistycznych na zlecenie.

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525).

 

Laboratorium regularnie uczestniczmy w badaniach potwierdzających kompetencje w zakresie posiadanych metodyk badawczych. W ostatnim badaniu dla europejskich laboratoriów referencyjnych organizowanych przez EURL European Union Reference Laboratory for Pesticide Residues, nasze laboratorium otrzymało najwyższą kategorię A (badanie biegłości dla referencyjnych laboratoriów UE EUPT runda FV24) w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin technikami LC-MS/MS i GC-MS/MS.

 

Wyposażenie:

 • chromatograf gazowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu z jonizacją strumieniem elektronów;
 • ultrasprawne chromatografy cieczowe połączone z wysokorozdzielczymi spektrometrami mas z analizatorami czasu przelotu oraz kwadrupolowymi analizatorami mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie;
 • wielodetektorowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
 • ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem Orbitrap z jonizacją poprzez nanoelektrorozpylanie;
 • kwadrupolowe spektrometry mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z dozowaniem roztworu;
 • kwadrupolowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączony z systemem do ablacji laserowej;
 • wysokorozdzielczy, wielopierwiastkowy spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w piecu grafitowym lub w płomieniu;
  ultrasprawny chromatograf cieczowy z detektorem wyładowań koronowych oraz matrycą fotodiodową;
 • zestawy do elektroforezy kapilarnej, elektroforezy żelowej i transferu białek;
 • spektrofotometr UV-VIS;
 • urządzenia do przygotowania próbek do analizy: mineralizatory, liofilizatory, wirówki, termomiksery, inkubatory oraz koncentratory próżniowe.

Usługi akredytowane:

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów. Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Akredytowana działalność Analitycznego Centrum Eksperckiego obejmuje:

 • badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych techniką HPLC-MS/MS oraz GC-MS/MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania pozostałości ditiokarbaminianów w żywności i produktach rolnych GC-MS;
 • badanie mikotoksyn w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności techniką HPLC-MS/MS;
 • badanie mikotoksyn w paszach dla zwierząt techniką HPLC-MS/MS;
 • badania zawartości wybranych metali w żywności techniką ICP-MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS.

Analityczne Centrum Eksperckie posiada w swojej ofercie akredytowane badania ponad 600 pestycydów w żywności oraz produktach rolnych z wykorzystaniem metody wielozwiązkowej (tzw. „multi”) technikami LC-MS/MS oraz GC-MS/MS.

Nasi eksperci nieustannie pracują nad poszerzaniem tej oferty.

Dodatkowo specjalizujemy się w wymagających analizach  polarnych pestycydów metodami pojedynczymi techniką LC-MS/MS. Do oznaczanych związków należą miedzy innymi:

 • glifosat i kation trimetylosulfoniowy
 • etefon
 • fosetyl i kwas fosfonowy
 • mepikwat i chloromekwat
 • chlorany i nadchlorany
 • jon bromkowy
 • glufosynat z metabolitami
 • parakwat i dikwat
 • inne.

Analityczne Centrum Eksperckie posiada elastyczny zakres akredytacji, który obejmuje analizę pozostałości pestycydów techniką LC-MS/MS oraz analizę pozostałości metali w żywności techniką ICP-MS.
Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ( link do dokumentu)
Aktualna lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego: ( link do dokumentu)

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

Biuro Obsługi Klienta Analityczne Centrum Eksperckie
mgr inż. Beata Kondraszuk
e-mail: b.kondraszuk@cnbc.uw.edu.pl
nr tel.: +48 531 680 463

dr Eliza Kurek
e-mail: ekurek@cnbc.uw.edu.pl

akredytacja:
mgr Andrzej Gawor
Pełnomocnik ds. jakości Kampusu Ochota
e-mail: akredytacja@uw.edu.p

REJESTRACJA I PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ

REJESTRACJA MATERIAŁU DO BADAŃ
Analityczne Centrum Eksperckie
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
nr tel.: +48 531 680 467
e-mail: rejestracja.ace@cnbc.uw.edu.pl

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Ewa Bulska

Jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kieruje Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku jest dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Instytucie Maxa Placka (Dortmund, Niemcy), na Uniwersytecie w Umea (Szwecja), na Politechnice w Darmstadzie (Niemcy), w instytucie Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej IRMM (Geel, Belgia). Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącą Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN. Poza tym jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jest członkiem zarządów Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz międzynarodowej organizacji Eurolab.

Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT.

Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r. ).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. J. Fijałkowskiego za wkład w rozwój analizy spektralnej, przyznanej przez Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN (2016 r.). Otrzymała Medal 200-lecia UW, przyznanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.) oraz Medal z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju instytutu (2018 r.). W 2017 r. została wybrana jako pierwsza przewodnicząca Rady Metrologii przy Głównym Urzędzie Miar.