Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Analityczne Centrum Eksperckie

O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, pozostałości pestycydów w żywności, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i półproduktów przemysłowych. Dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwia również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

 

 • analizy specjacyjne wybranych pierwiastków w próbkach o zróżnicowanej matrycy;
 • badanie wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę chorób;
 • analizy proteomiczne i metabolomiczne tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych;
 • projektowanie żywności funkcjonalnej;
 • analizy żywności pod kątem pozostałości pestycydów;
 • badania obiektów zabytkowych;
 • badania procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych;
 • wykorzystanie izotopów trwałych w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych;
 • badania zmian/trwałości form specjacyjnych w trakcie przygotowania i przechowywania próbek do analizy;
 • wytwarzanie, certyfikacja i zastosowanie matrycowych materiałów odniesienia w zapewnieniu ważności wyników pomiarów chemicznych.

 

 

 • chromatograf gazowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu z jonizacją strumieniem elektronów;
 • ultrasprawne chromatografy cieczowe połączone z wysokorozdzielczymi spektrometrami mas z analizatorami czasu przelotu oraz kwadrupolowymi analizatorami mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie;
 • wielodetektorowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
 • ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem Orbitrap z jonizacją poprzez nanoelektrorozpylanie;
 • kwadrupolowe spektrometry mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z dozowaniem roztworu;
 • kwadrupolowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączony z systemem do ablacji laserowej;
 • wysokorozdzielczy, wielopierwiastkowy spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w piecu grafitowym lub w płomieniu;
  ultrasprawny chromatograf cieczowy z detektorem wyładowań koronowych oraz matrycą fotodiodową;
 • zestawy do elektroforezy kapilarnej, elektroforezy żelowej i transferu białek;
 • spektrofotometr UV-VIS;
 • urządzenia do przygotowania próbek do analizy: mineralizatory, liofilizatory, wirówki, termomiksery, inkubatory oraz koncentratory próżniowe.

 

Laboratorium posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu akredytacji: AB 1525).

Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Uniwersytet Warszawski posiada 8 badawczych laboratoriów akredytowanych. Obecnie w procesie akredytacji są 3 laboratoria badawcze pracujące zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz laboratorium medyczne, które jest w trakcie wdrażania normy ISO 15189:2022.

Działalność laboratorium medycznego UW została zarejestrowana w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, nr wpisu w rejestrze: 4085.

 

 

Akredytowana działalność Analitycznego Centrum Eksperckiego obejmuje:

 

 • badania pozostałości ditiokarbaminianów w żywności i produktach rolnych GC-MS;
 • badanie mikotoksyn w zbożach, przetworach zbożowych oraz żywności techniką HPLC-MS/MS;
 • badanie mikotoksyn w paszach dla zwierząt techniką HPLC-MS/MS;
 • badania zawartości wybranych metali w żywności techniką ICP-MS (elastyczny zakres akredytacji);
 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS.

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej UW: https://cnbch.uw.edu.pl/badania/laboratoria-akredytowane/

Laboratorium regularnie uczestniczmy w badaniach potwierdzających kompetencje w zakresie posiadanych metodyk badawczych. W ostatnim badaniu dla europejskich laboratoriów referencyjnych organizowanych przez EURL European Union Reference Laboratory for Pesticide Residues, nasze laboratorium otrzymało najwyższą kategorię A (badanie biegłości dla referencyjnych laboratoriów UE EUPT runda FV24) w zakresie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin technikami LC-MS/MS i GC-MS/MS.

 

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Ewa Bulska

Jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kieruje Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku jest dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Instytucie Maxa Placka (Dortmund, Niemcy), na Uniwersytecie w Umea (Szwecja), na Politechnice w Darmstadzie (Niemcy), w instytucie Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej IRMM (Geel, Belgia). Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącą Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN. Poza tym jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jest członkiem zarządów Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz międzynarodowej organizacji Eurolab.

Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT.

Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r. ).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. J. Fijałkowskiego za wkład w rozwój analizy spektralnej, przyznanej przez Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN (2016 r.). Otrzymała Medal 200-lecia UW, przyznanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.) oraz Medal z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju instytutu (2018 r.). W 2017 r. została wybrana jako pierwsza przewodnicząca Rady Metrologii przy Głównym Urzędzie Miar.