O Grupie

Grupa badawcza Laboratorium Bionanostruktur zajmuje się procesami przeniesienia elektronu w układach supramolekularnych i biomolekularnych, katalizą i rozpoznaniem molekularnym na granicach faz oraz bioelektrokatalizą. Prowadzą badania nad samoorganizacją molekularną na stałych i ciekłych podłożach, bada także właściwości mono i multiwarstw Langmuira-Blodgett. W obrębie zainteresowań badawczych grupy znajduje się również elektrochemia maszyn molekularnych i receptorów makrocyklicznych jak również czujniki elektrochemiczne, które ze względu na szeroki wachlarz możliwości konstrukcyjnych znajdują zastosowanie w medycynie oraz w analizie stanu środowiska biologicznego.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Renata Bilewicz

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Renata Bilewicz, e-mail: bilewicz@chem.uw.edu.pl;
tel. 22 822 02 11 wew. 345,
nr pok. 345 Wydział Chemii.

Dorota Matyszewska,
Sylwia Dramińska,
Maciej Karaśkiewicz.
tel: 22 55 26357, CNBCh UW nr pok.4.04

Działalność badawcza

Laboratorium Bionanostruktur prowadzi badania dotyczące efektywności transportu wybranych leków antynowotworowych (doksorubicyny i daunomycyny) przez modelowe błony komórkowe. Prowadzi także badania dotyczące opracowania czujnika na neurotransmitery. Dotychczas udało się opracować metodę pomiaru stężenia katecholu i uzyskany czujnik amperometryczny sprzęgnięto z biobaterią, w której anodą jest dysk cynkowy, a katodą papier węglowy pokryty wielościennymi naftylowanymi nanorurkami węglowymi z zaadsorbowaną lakazą Trametes versicolor, która redukuje tlen bezpośrednio do wody. Biobateria działa w systemie przepływowym, a tlen jako katodowy substrat był stale dostarczany do komory reakcyjnej. Do detekcji katecholu posłużył system biobaterii, miniopotencjostatu oraz sensora. W części aplikacyjnej badań scharakteryzowano układ wykorzystując metodę chronoamperometrii. Odpowiedź chronoamperometrycznego czujnika związana jest ze wzrostem prądu wraz ze wzrostem stężenia katecholu w roztworze. W opracowaniu sensora czułego na katechol zastosowano również elektrody BVT. Pomiary amperometryczne zostały wykonane za pomocą potencjostatu BVT, który w połączeniu z trójelektrodowym sensorem BVT został zasilony przez komputer.

Laboratorium Bionanostruktur wyposażone jest między innymi w: Wannę Langmuira z urządzeniem do przenoszenia warstw na stałe powierzchnie – umożliwiająca tworzenie warstw substancji amfifilowych, surfaktantów na granicy faz woda-powietrze oraz badanie oddziaływań różnych substancji (np. leków, oksyn, enzymów, peptydów) z modelowymi błonami biologicznymi, a także przenoszenie modelowych warstw na podłoże stałe; mikroskop Kąta Brewstera – możliwość wizualizacji zmian w morfologii warstwy tworzonej na granicy faz woda – powietrze w czasie rzeczywistym (np. obserwacja tworzących się domen), spektroskopowy elipsometr obrazujący z zerowaniem sygnału wyjściowego – umożliwia pomiary grubości warstw ( na granicy faz oraz na podłożu stałym), a także tworzenie map grubości; potencjostat – techniki elektrochemiczne tj. woltamperometria, chronoamperometria.