O Grupie

Grupa badawcza Laboratorium Bionanostruktur zajmuje się procesami przeniesienia elektronu w układach supramolekularnych i biomolekularnych, katalizą i rozpoznaniem molekularnym na granicach faz oraz bioelektrokatalizą. Prowadzą badania nad samoorganizacją molekularną na stałych i ciekłych podłożach, bada także właściwości mono i multiwarstw Langmuira-Blodgett. W obrębie zainteresowań badawczych grupy znajduje się również elektrochemia maszyn molekularnych i receptorów makrocyklicznych jak również czujniki elektrochemiczne, które ze względu na szeroki wachlarz możliwości konstrukcyjnych znajdują zastosowanie w medycynie oraz w analizie stanu środowiska biologicznego.