O Grupie

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Pawła Kuleszy dotyczą elektrochemii,
chemii materiałów i chemii analitycznej. W swoich pracach wykorzystuje
funkcjonalne materiały nanostrukturalne dla potrzeb akumulacji i przetwarzania energii
(chemicznej, słonecznej) i ochrony środowiska. Jego dorobek obejmuje blisko 250 publikacji.
Jest też autorem monografii naukowych, artykułów przeglądowych oraz patentów.
Zrealizował ponad 15 grantów i projektów naukowych. Wyniki swoich badań prezentował
na ponad 500 konferencjach w kraju i zagranicą. Jest redaktorem czasopisma Electrochimica Acta
(Elsevier) i członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Journal of Solid State Electrochemistry,
Electrocatalysis i Russian Journal of Electrochemistry (Springer). Jest członkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu amerykańskiego towarzystwa
elektrochemicznego (Elektrochemical Society).

Osiągnięcia Grupy Badawczej:

Pół-stałe elektrolity redoks jako ultra-szybkie przekaźniki ładunku
Elektrolit redoks odgrywa bardzo ważna rolę jako mediator (przekaźnik ładunku) w barwnikowych ogniwach słonecznych (Dye Sensitized Solar Cells). Często stosowany ciekły elektrolit zawierający parę redoks jod/jodki podlega ograniczeniom fizycznym (zdolność do łatwego odparowywania) oraz kinetycznym (konieczność rozerwania wiązania I-I w cząsteczce I3). Nasz zespół zaproponował elektrolit redoks w postaci pół-stałej w postaci trójwymiarowego układu katalitycznego (metal-organic-framework) zdolnego do szybkiej propagacji ładunku. Przygotowano prototyp takiego ogniwa słonecznego o wysokim współczynniku konwersji światła słonecznego w energię elektryczną.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Kierownik zespołu

E-mail: pkulesza@chem.uw.edu.pl

Zespół

dr Sylwia Żołądek
email: szoladek@chem.uw.edu.pl

dr hab. Iwona Agnieszka Rutkowska
email: ilinek@chem.uw.edu.pl

dr Ilona Małgorzata Frik
email: mfrik@chem.uw.edu.pl

dr hab. Krzysztof Miecznikowski
emal: kmiecz@chem.uw.edu.pl

dr Katarzyna Jastrzembska
email: katarzyna.jastrzembska@gmail.com

dr inż. Radosław Kamiński
email: rkaminski85@gmail.com

mgr Magdalena Blicharska
mblicharska@chem.uw.edu.pl

dr Renata Solarska
email: rsolarska@chem.uw.edu.pl

mgr Krzysztof Bieńkowski
email: krzysbienkowski@chem.uw.edu.pl

Działalność badawcza

 • Elektrochemia, chemia nieorganiczna i analityczna, chemia nanomateriałów;
 • Alternatywne źródła energii, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory ładunku, fotoogniwa słoneczne;
 • elektrochemiczna i fotoelektrochemiczna konwersja dwutlenku węgla do prostych paliw organicznych;
 • elektrokataliza, bioelektrokataliza;
 • Mechanizmy i kinetyka transportu ładunku w stałych materiałach wykazujących właściwości redoks, zdolność do akumulacji i sterowanego przeniesienia elektronu;
 • Procesy elektrodowe w układach zawierających usieciowione nanocząstki metali szlachetnych i tlenków metali przejściowych oraz nanostruktury węglowe (np. grafen);
 • Projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna zaawansowanych materiałów o określonej organizacji i funkcjonalności dla potrzeb alternatywnych źródeł energii i innych zastosowań;
 • Struktura i reaktywność hybrydowych warstw elektrokatalitycznych, bioelektrokatalitycznych i fotoelektrokatalitycznych;
 • Hierarchicznie zorganizowane układy („nanoreaktory”) zdolne do szybkiego, kontrolowanego i indukowanego (katalizowanego) transportu ładunku do ewentualnego zastosowania w niskotemperaturowych; ogniwach paliwowych lub do fotogenerowania energii;
 • Materiały katalityczne i elektrokatalityczne;
 • Ochrona przed korozją;
 • Nowe koncepcje pomiarowe i diagnostyczne w elektroanalizie chemicznej.

OFERTA:

 • Przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna materiałów dla potrzeb elektrochemicznych kondensatorów ładunku i cienkowarstwowych baterii wysokiej mocy; katalizatorów dla energetyki wodorowej, a w szczególności niskotemperaturowych ogniw wodorowo-tlenowych; materiałów elektrodowych niskotemperaturowej (elektrolitycznej, fotoelektrochemicznej) konwersji dwutlenku węgla do prostych paliw organicznych; opracowanie sensorów lub biosensorów amperometrycznych do selektywnego oznaczania wybranych reagentów;
 • Sensory i biosensory amperometryczne.