O Grupie

Laboratorium Bioanalityczne prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza chemii i biologii.

Dwoma głównymi obszarami naszych zainteresowań badawczych są: oddziaływania kwasów nukleinowych z różnymi substancjami, np. o właściwościach terapeutycznych, toksycznych, antyoksydacyjnych, oraz elektrody jonoselektywne, ich konstrukcja i oznaczanie zawartości jonów w próbkach klinicznych i środowiskowych.

Zajmujemy się m.in.:

 • analizą technikami woltametrycznymi i spektrometrycznymi oddziaływań kwasów nukleinowych z substancjami o różnych właściwościach,
 • konstruowaniem na elektrodach sitodrukowanych czujników elektrochemicznych o różnym przeznaczeniu,
 • konstruowaniem nowych elektrod jonoselektywnych i optymalizacją ich działania,
 • potencjometrycznymi oznaczeniami zawartości jonów (m.in. K+,Na+,Cl,Mg2+,Ca2+)w różnego rodzaju próbkach,
 • analizami biochemicznymi próbek biologicznych,
 • analizą próbek wód z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Nasza grupa badawcza jest otwarta na rozpoczęcie badań o nowej tematyce, nawiązanie współpracy i realizację wspólnych projektów naukowych i biznesowych.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526634, nr pok.: 4.103

E-mail: mmajzur@chem.uw.edu.pl

Autorka 60 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych cytowanych łącznie ok. 1200 razy (h factor 21). Wypromowała dziewięciu doktorów oraz ponad 30 magistrów. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i w kierowaniu zespołem badawczym. Została odznaczona złotym medalem zasługi oraz medalem KEN. Odbyła staże w ośrodkach zagranicznych: Politechnika ETH w Zurichu w Szwajcarii (staż postdoktorski i wieloletnia współpraca), Abo Akademii University w Turku w Finlandii (visiting professor oraz długoletnia współpraca), Politechnika KTH w Sztokholmie (visiting profesor), Uniwersytecie we Florencji we Włoszech (visiting profesor). Była wykładowcą w ramach programu ERASMUS w Uniwersytecie w Isparcie w Turcji oraz w Uniwersytecie w Alcala w Hiszpanii.

Zespół

prof. dr hab. Andrzej Lewenstam
tel.: + 48 22 55 26 634; nr pokoju: 4.103
e-mail: a.lewenstam@cnbc.uw.edu.pl

 

Działalność badawcza

Jednym z obszarów zainteresowań badawczych naszej grupy jest badanie oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami. Prowadzimy analizy woltamperometryczne i spektrometryczne oddziaływań kwasów nukleinowych z różnymi substancjami chemicznymi, np. o właściwościach terapeutycznych, toksycznych, antyoksydacyjnych. Celem naszych badań jest określenie powinowactwa różnych substancji do łańcuchów kwasów nukleinowych oraz natury występujących interakcji. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są oddziaływania kwasu deoksyrybonukleinowego ze związkami chemicznymi o właściwościach antynowotworowych, w tym zarówno z lekami stosowanymi obecnie w chemioterapii, jak i nowymi pochodnymi tych leków. Badamy zależność występujących interakcji od sekwencji nukleotydowej, stężenia związku chemicznego, a także jego struktury. Nasze badania pozwalają sprawdzić, w jaki sposób nawet niewielkie modyfikacje w budowie związku chemicznego wpływają na jego interakcje z kwasami nukleinowymi, a tym samym wskazać kierunek dalszych poszukiwań nowych pochodnych. Stosowane przez nas procedury mogą posłużyć także jako metoda przesiewowa do wytypowania z grupy wielu pochodnych, tych, które wchodzą w najsilniejsze interakcje z kwasami nukleinowymi.

Drugim obszarem zainteresowań badawczych naszej grupy są elektrody jonoselektywne i oznaczanie zawartości jonów w próbkach klinicznych i środowiskowych. Zajmujemy się konstrukcją nowych elektrod jonoselektywnych, w oparciu o nowe jonofory i nowe materiały, oraz ich zastosowaniem do analiz próbek klinicznych i środowiskowych. Obecnie pracujemy nad nową konstrukcją elektrody czułej na jony węglanowe i jej zastosowaniem do analizy próbek klinicznych.

Laboratorium Bioanalityczne jest wyposażone m.in. w:

 • potencjostaty/galwanostaty Autolab PGSTAT 128N z modułami do pomiarów pH i do pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (Methrom Autolab),
 • dyskretny analizator biochemiczny Indiko Plus wyposażony w moduły detekcji spektrofotometrycznej i potencjometrycznej (Thermo Scientific),
 • potencjometryczny analizator biochemiczny Microlyte 6 (Kone),
 • spektroskop fluorescencji UV/Vis z video-monitoringiem IX83 Inverted Microscope (Olympus),
 • stacje potencjometryczne (Lawson Lab.),
 • zestaw dozujący odczynniki i próbki 800 Dosino (Metrohm Swissmode).

Usługi akredytowane

Laboratorium Bioanalityczne jest jednym z laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525).

Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów. Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:      [plik]

Akredytowana działalność Laboratorium Bioanalitycznego obejmuje badanie zawartości wapnia w wodach (powierzchniowych, podziemnych, do spożycia, butelkowanych, przemysłowych) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:
dr Adriana Palińska-Saadi (apalinska-saadi@cnbc.uw.edu.pl)

Więcej informacji o akredytowanej działalności laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW