O Grupie

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo. Charakterystyczną cechą takich badań jest ścisła współpraca chemików i farmakologów.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik
Zainteresowania grupy prof. Misickiej-Kęsik są skoncentrowane na projektowaniu i syntezie analogów peptydowych i peptydomimetyków: 1) wykazujących aktywność antyangiogenną, poprzez blokowanie kompleksu VEGF165/VEGFR2/NRP-1; 2) wykazujących aktywność przeciwbólową.

Zainteresowania grupy badawczej prof. dr hab. Rafała Sicińskiego:
Wieloletnie badania nad witaminami grupy D pozwoliły ponad wszelką wątpliwość ustalić, że hormon witaminowy (kalcytriol), poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, kontroluje również podział i różnicowanie się komórek, a także bierze udział w procesach immunologicznych. Tak zróżnicowane spektrum działania przyczyniło się do podjęcia badań mających na celu znalezienie strukturalnie zmodyfikowanych analogów kalcytriolu o selektywnej aktywności.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych wyposażone jest między innymi w: spektrometry masowe (potrójny kwadrupol LCMS 8050 sprzężony z UPLC i pojedynczy kwadrupol u-GC-MS-QP2010 Ultra El sprzężony z chromatografem gazowym), automatyczny syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activotec, mikorkalorymetr skaningowy sterowany niezależną zmienną termodynamiczną.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526546, nr pok.:

Zespół

prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
e-mail: misicka@chem.uw.edu.pl
tel. 22 55 26 546, nr pok. 2.22

prof. dr hab. Rafał Siciński
e-mail: rasici@chem.uw.edu.pl
tel. 22 55 26 546, nr pok. 2.24

dr inż. Beata Wileńska
e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.22

dr Dagmara Tymecka
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.22
e-mai:dulok@chem.uw.edu.pl

dr Hanna Wilczura – Wachnik
tel: 22 55 26 546, nr tel. 2.22
e-mail:wilczura@chem.uw.edu.pl

dr Sęktas Katarzyna
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.24
ksokolowska@chem.uw.edu.pl

dr Karolina Pułka-Ziach,
dr Ewa Witkowska,
dr Katarzyna Sokołowska

dr Bartłomiej Fedorczyk
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.22
e-mail:bfedorczyk@chem.uw.edu.pl

mgr Anna Nowak
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.24
tel:annowak@chem.uw.edu.pl

mgr Wanat Monika
tel: 22 55 26 559, nr pok. 1.45
e-mail:mnowakowska@chem.uw.edu.pl

mgr Anna Zep
tel: 22 55 26 546, nr pok. 2.24
mail:azep@chem.uw.edu.pl

mgr Piotr Sosnowski,
mgr Anna Puszko,
mgr Anna Nieścioruk,
mgr Karolina Grabowska,
mgr Marcin Szybiński.


 

Działalność badawcza

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych jest ściśle związane z Pracownią Peptydów i Pracownią Steokontrolowanej Syntezy Organicznej Wydziału Chemii UW, jak również z Laboratorium Badań Strukutralnych i Fizykochemicznych CePT UW.

Aparatura badawcza jaką posiada laboratorium umożliwia podjęcie współpracy lub wykonywanie usług w następujących obszarach:

  • identyfikacja składnika głównego i związków pobocznych w mieszaninie reakcyjnej za pomocą spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC-MS). Ta metoda jest wykorzystywana między innymi w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do określania zanieczyszczeń w środkach leczniczych i kosmetykach;
  • walidacja metod analitycznych z użyciem HPLC lub HPLC-MS. Oferujemy również pomoc w optymalizacji warunków pomiarowych z wykorzystaniem HPLC oraz HPLC-MS;
  • wykonywanie ilościowych analiz HPLC-MS/MS wielu substancji chemicznych, m. in. w trybie MRM (MultipleReaction Monitoring), umożliwiającym pomiary ilościowe nawet na poziomie śladowym;
  • wykonywanie pomiarów ilościowych lotnych substancji organicznych w próbkach syntetycznych, biologicznych, kosmetycznych oraz przemysłowych z wykorzystaniem metody GC-MS;
  • wykonywanie pomiarów jakościowych, polegających m. in. na wykrywaniu obecności środków farmaceutycznych i metabolitów oraz innych substancji organicznych w próbkach biologicznych, chemicznych, kosmetycznych i przemysłowych z wykorzystaniem HPLC-MS/MS w trybie MRM oraz SIM, a także za pomocą metody GC-MS;
  • wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów kosmetycznych, w tym analizy śladowe, z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS;
  • wykonywanie jakościowych i ilościowych pomiarów zanieczyszczeń środowiskowych, w tym pestycydów w żywności, glebie i wodzie z wykorzystaniem HPLC-MS/MS oraz GC-MS;
  • wykonywanie syntezy peptydów (liniowych i cyklicznych); otrzymane produkty syntezy oddawane są wraz z dokumentacją analityczną, potwierdzającą czystość otrzymanego produktu;
  • wykonywanie jednostkowych pomiarów efektów cieplnych towarzyszących mieszaniu i rozcieńczaniu w układach ciekłych (wodnych i niewodnych) w szerokim zakresie temperatury (20-80C) z rozdzielczością 0,5 µW;
  • wykonywanie badań oddziaływań międzycząsteczkowych w układach ciekłych o niskiej lepkości zarówno metodą jednostkową jaki i miareczkowania kalorymetrycznego.

Współpraca z Pracownią Peptydów Wydziału Chemii UW (peptyd@chem.uw.edu.pl) umożliwia również analizy z wykorzystaniem spektrometru mas MALDI-TOF/TOF oraz spektrometru mas LCMS-IT-TOF.

 Kontakt w sprawie współpracy naukowo-badawczej: Kierownik grupy – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, e-mail:misicka@chem.uw.edu.pl;
Z-ca kierownika – prof. dr hab. Rafał Siciński,e-mail:rasici@chem.uw.edu.pl

Kontakt w sprawie zlecenia badań: dr inż. Beata Wileńska, e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl, tel. 504 200 992.

 

 

USŁUGI AKREDYTOWANE


LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH I FIZYKO-CHEMICZNYCH – LB3

 

Zakres:

Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej.

Potwierdzenie tożsamości za wyjątkiem izomerów. Zakres (150 – 5000) m/z.

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas z jonizacją w źródle jonów ESI (HPLC-HRMS).

Kontakt – zapytania ofertowe: dr inż. Beata Wileńska
e-mail:bwilenska@chem.uw.edu.pl