O Grupie

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód (LOReW) prowadzi badania w zakresie:

– monitoringu jakości chemicznej i limnologiczno-mikrobiologiczej wód powierzchniowych;
– zagrożenia biologiczne jakości wód jeziornych (toksyczne zakwity cyanobakterii, mikroorganizmy patogenne);
– oceny tempa eutrofizacji jezior (w szczególności Wielkich Jezior Mazurskich) oraz innych zbiorników wodnych;
– wpływu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jezior na zagrożenia jakości wód jeziornych;
– efektywności oczyszczalni ścieków i zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych;
– bioremediacji i rekultywacja zbiorników wodnych;
– ekspertyzy i doradztwo środowiskowe.


Członkowie grupy

dr hab. Andrzej Mikulski

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526654, nr pok.:

Specjalista w zakresie ekologii ewolucyjnej, ekologii systemów oraz o ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych. Absolwent uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się i habilitował na tym samym uniwersytecie. Od 1997 roku jest zatrudniony w Zakładzie Hydrobiologii UW, aktualnie na stanowisku adiunkta. Odbył roczny staż podoktorski w Max-Planck-Institut für Limnologie w Plön (Niemcy). Autor licznych prac, ekspertyz i artykułów popularnych. Współtwórca i współkoordynator ruchów propagujących naukowe podejście do ochrony ekosystemów wodnych (Wierzę w Białowieżę, Nauka dla Przyrody). Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (przewodniczący oddziału w Warszawie).

Zespół

dr hab. Waldemar Siuda
e-mail:siuda@biol.uw.edu.pl, nr pok. 2.128
tel: 22 55 26 692

dr Bartosz Kiersztyn
e-mail:kiersztyn@biol.uw.edu.pl, nr pok. 2.122

mgr Aleksandra Bukowska
nr pok. 2.122
e-mail:a.bukowska@biol.uw.edu.pl

mgr Tomasz Kaliński
nr pok. 2.122
e-mail:t.kalinski@biol.uw.edu.pl

mgr Karolina Grabowska
nr pok. 2.122
e-mail:karolina.grabowska@biol.uw.edu.pl

 

 

Działalność badawcza

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

W oparciu o profesjonalne doświadczenie pracowników oraz posiadaną nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz infrastrukturę badawczo-analityczną wykonujemy w próbkach wody:

  • Pobór próbek wody i osadów dennych oraz pomiary ciągłe i punktowe in situ właściwości toni wodnej (temperatura, tlen, przewodnictwo, pH, mętność, autofluorescencja materii organicznej, chlorofil);
  • Analizy chemiczne stężenia: biogenów C, N i P, chlorofilua, węgla organicznego, BZT5, CHZT, utlenialność;
  • Analizy mikrobiologiczne (liczebność i biomasa bakterii, aktywność enzymatyczna, aktywność metaboliczna, różnorodność genetyczna i fizjologiczna);
  • Oznaczanie stężenia toksyn (mikrocystyny) cyanobakterii;
  • Oznaczanie respiracji planktonu;
  • Analiza fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem cyanobakterii) i protozooplanktonu.

Oferujemy usługi w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych w technologii KOBIOMIK oraz ograniczenia i szybkiej likwidacji zakwitów cyanobakterii (sinic) i ich detoksykacji wód skażonych cyanotoksynami bezinwazyjną metodą biologiczną CYANOXIDE. Technologie środowiskowe KOBIOMIK i CYANOXIDE zostały opracowane przez nasz zespół badawczy i zostały zastrzeżone patentowo.

Laboratorium (LOReW) prowadzi działalność w oparciu o laboratoria stacjonarne w Warszawie oraz laboratorium terenowe zlokalizowane na terenie Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-analityczną, lądowe i nawodne środki transportu sprzętu i ekipy badawczej dostosowane do poboru próbek oraz pomiarów w terenie.