O Grupie

Laboratorium Badań Strukturalnych i  Biochemicznych (LBSBio) jest  konsorcjum niezależnych naukowo grup kierowanych przez liderów wymienionych w punkcie „członkowie grupy” oraz usługowego laboratorium pomiarowego. LBSBio  tworzy ramy dla indywidualnych działalności naukowej i usługowej zarówno poszczególnych grup wymienionych niżej jak i działalności wspólnej tych grup. Podstawową zasadą funkcjonowania LBSBio  jest wspólne wykorzystywanie aparatury badawczej oraz współudział w ponoszeniu kosztów utrzymania zgromadzonej infrastruktury oraz pomieszczeń, a także wspólne rozwijanie stworzonej infrastruktury naukowej.  LBSBio  kieruje prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, który był pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego laboratorium i kierował procesem jego tworzenia. W skład LBSBio  wchodzą następujące grupy kierowane przez osoby, które przyłączyły się do inicjatywy prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka i pomagały pomyślnie ją zrealizować wnosząc własne pomysły i inicjatywę:

 1. Grupa Modelowania Gęstości Elektronowej (ang.: Electron Density Modeling) kierowana przez dr hab. Paulinę M. Dominiak
 2. Grupa Biologii Strukturalnej (ang.: Structural Biology Group) kierowana przez dr Marię Górną
 3. Grupa Krystalograficzna (ang.: Crystallographic Group) kierowana przez prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka, który jednocześnie kieruje LBSBio

Szczegóły działalności w/w grup  znajdą Państwo na stronach tych grup.

W ramach LBSBio  wykonujemy komercyjne usługi krystalograficzne  z wykorzystaniem całej aparatury zgromadzonej w ramach LBSBio,  w tym doskonale wyposażonych  dyfraktometrów rentgenowskich służących do wyznaczania struktury kryształów oraz eksperymentalnych gęstości elektronowych, a także usługi biochemiczne takie jak, na przykład, krystalizacja makromolekuł oraz inne usługi, które zdefiniowane są w cenniku.

Na wyposażeniu LBSBio  znajduje się następująca aparatura badawcza:

 • Roboty do pipetowania roztworów i krystalizacji: Mosquito LCP, Dragonfly
 • System Formulatrix do automatycznego obrazowania i przechowywania płytek do krystalizacji białek o pojemności 1000 płytek ze skanerem
 • Zestaw mikro- i makroinkubatorów na płytki do krystalizacji
 • Dyfraktometry monokrystaliczne SuperNova Single oraz Double Source Rigaku Oxford Diffraction, wyposażone w różne źródła promieniowania rentgenowskiego  (Mo, Cu, Ag);
 • Zestaw do analizy termicznej Stare Mettler Toledo (termograwimetr oraz skaningowy kalorymetr różnicowy czyli DSC i TGA);
 • Spektrofotometry oraz czytnik płytek Infinite M200 PRO z rozbudowanymi modułami fluorescencji, luminescencji i automatyczną stacją pipetującą.
 • Sprzęt do termoforezy w skali mikro (Monolith NT.115 Red firmy Nanotemper)
 • FPLC oraz FPLC z refraktometrem, DLS i MALS
 • Aparat PCR gradientowy i w czasie rzeczywistym (RT-PCR)
 • Zestaw inkubatorów CO2 do hodowli komórek ssaczych oraz wytrząsarek do hodowli bakteryjnych
 • Zestaw wirówek do frakcjonowania komórek
 • Sonikatory i homogenizatory
 • Komory laminarne, autoklawy
 • Aparaty do elektroforezy DNA, RNA i białek wraz z systemem do elektroforezy 2D z automatycznym wycinaniem prążków i stacją obrazującą ChemiDoc MP do detekcji UV-VIS, chemiluminescencji i fluorescencji.
 • Dyfraktometry rentgenowskie ze źródłami Mo, Cu, i Ag wyposażone w przystawki temperaturowe
 • Celki Diamentowe
 • Mikroskopy stereoskopowe (Olympus SZ16 oraz Opta-Tech X-2000);
 • Komora rękawicowa Jacomex [GP] Campus;

Członkowie grupy

prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Kierownik zespołu

Tel.: +48 48 22 26 714, nr pok.: 3.125

E-mail: kwozniak@chem.uw.edu.pl

Zespół

dr Maria Górna
(wraz z Grupą Biologii Strukturalnej)

dr hab. Paulina Dominiak
(wraz z Grupą Modelowania Gęstości Elektronowej)

dr Anna Makal
dr Anna Hoser
dr Maura Malińska
dr Jan Kutner
dr Michał Chodkiewicz
dr Roman Gajda
dr Damian Trzybiński
dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl
tel.: 48 55 22 26 632, pok.: 2.04
dr Roman Gajda
mgr Marcin Kubsik
dr Marcin Ziemniak
mgr Magdalena Woinska
mgr Wiesława Fabiola Sanjuan Szklarz
mgr Marcin Stachowicz
mgr Monika Wanat
mgr Sylwia Pawlędzio
mgr Anna Goral
mgr Szymon Sutuła
magistrant Daniel Tchoń
student Marcin Sztylko
studentka Aleksandra Sypko
studentka Bożena Bednarek
studentka Aleksandra Kieliszek
studentka Dorota Wacławczyk

 

 

Działalność badawcza

Grupa Krystalograficzna (GK) prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka działa na tych samych zasadach jak i pozostałe grupy badawcze, ale ze względów formalnych  umieszczona jest bezpośrednio pod szyldem LBSBio  i nie jest wyodrębniona podobnie jak pozostałe grupy, a tym samym będzie identyfikowana jako LBSBio  tam gdzie tylko się da z dopiskiem (GK), czyli LBSBio(GK).  GK Prof. Woźniaka  wykonuje  badania strukturalne oraz badania gęstości elektronowej  kryształów związków organicznych i nieorganicznych.  Badamy,  w szczególności, kryształy związków o znaczeniu (lub potencjalnym znaczeniu) farmaceutycznym, związki ważne z biologicznego lub biochemicznego punktu widzenia, związki chemii supramolekularnej (rotaksany, katenany, kompleksy makrocykliczne jonów metali d i f elektronowych, kryształy modelowych związków używanych do celów  rentgenowskich badań metodologicznych, minerały i związki nieorganiczne, etc). Celem większości naszych badań jest znalezienie związku między strukturą wewnętrzną kryształów, a właściwościami ilościowych rozkładów gęstości elektronowej w kryształach, oraz właściwościami makroskopowymi kryształów (fizycznymi, chemicznymi, farmaceutycznymi, biochemicznymi, etc), a także rozwój dyfrakcyjnych  metod rentgenowskich analizy ciała stałego oraz  wprowadzanie i testowanie nowych metodologii w badaniach dyfrakcyjnych nakierowanych na oszacowanie dokładności i precyzji tych metod. Część naszych badań poświęconych jest  badaniom procesów krystalizacji związków organicznych i nieorganicznych.

Kolejnym ważnym polem badawczym w grupie Prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka są badania makromolekularne, które koncentrują się na badaniach oddziaływań enzymów deubikwitynaz z różnymi inhibitorami celem identyfikacji najefektywniejszych inhibitorów, oraz celem określenia mechanizmu oddziaływania. Planowane są także badania wielu innych białek.