O Grupie

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego, Wydział Chemii UW

Podstawową tematyką badawczą, która podejmowana jest w Laboratorium im J. Czochralskiego jest inżynieria krystaliczna oraz badania fizykochemiczne w zakresie chemii supramolekularnej klatratów i hydratów gazów oraz cieczy. Badania stabilności klatratów wykonywane są przy pomocy aparatu DSC i/lub kalorymetru sprzężonego z FTIR i MS. W celu zapewnienia kompleksowości analizy rozszerzane są o badania procesów nukleacji. Badania nukleacji oraz wpływu rozmaitych związków na tworzenie się klatratów gazów (w szczególności metanu) prowadzone są przy użyciu laserowego miernika wielkości cząstek wyposażonego w unikatową komorę ciśnieniową (komora nie jest komercyjnie dostępna). Otrzymanie klatratów metanu i/lub innych gazów czy cieczy w celu podania ich badaniom strukturalnym (np. metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich na monokrysztale) nie jest sprawą trywialną. W warunkach laboratoryjnych jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu do krystalizacji in situ. Jest to sterowany komputerowo przyrząd w skład którego wchodzi laser podczerwowy. Obecnie jedynie kilkanaście laboratoriów na świecie dysponuje urządzeniem do krystalizacji in situ. W Polsce, poza Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nie ma drugiego laboratorium, gdzie tego typu przystawka byłaby dostępna. Jeden z dyfraktometrów na którym odbywa się krystalizacja jest dodatkowo sprzężony ze spektrometrem Ramana oraz ze spektrometrem NIR.


Członkowie grupy

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526629, nr pok.: 2.08

E-mail: mkc@chem.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański jest współautorem ponad 150 prac oryginalnych oraz 14 prac przeglądowych. Główne zainteresowania naukowe związane są z chemią strukturalną małych układów organicznych m.in. cyklicznych układów pielektronowych, cukrów, chemią supramolekularną kwasów boronowych, inżynierią krystaliczną w szczególności w odniesieniu do klatratów gazów i cieczy, rentgenowską analizą strukturalną, krystalochemią, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym (ab initio), strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów pi-elektronowych. W 2015 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe prowadzące do tytułu profesora.

Zespół

dr Łukasz Dobrzycki, dr Michał A. Dobrowolski, mgr Patryk Rzepiński, mgr Kamila Pruszkowska, mgr Paweł Socha.

Działalność badawcza

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego posiada miedzy innymi: dyfraktometr monokrystaliczny Bruker Venture o dwóch niezależnych źródłach promieniowania Mo ST oraz Cu IμS, wyposażony w przystawkę temperaturową CryoStream PLUS, spektrometr Ramana MonoVista/ SP, spektrometr bliskiej podczerwieni FT-NIR Nicolet 6700 z sondą in situ do badań cieczy i ciał stałych. Laboratorium prowadzi badania naukowe oraz rozwojowe w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie szeroko rozumianej inżynierii krystalicznej i fizykochemii kryształów.

Członkowie grupy są otwarci na: tworzenie nowych możliwości badawczych, kształcenie młodej kadry naukowej na najwyższym światowym poziomie, prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach wykonywanych prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Każdy z aparatów Laboratorium może być wykorzystany do wykonywania zleceń na potrzeby środowiska naukowego i podmiotów zewnętrznych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z następującymi pracownikami:
dr Łukasz Dobrzycki (dobrzyc@chem.uw.edu.pl);
prof. dr hab. Michał K. Cyrański (mkc@chem.uw.edu.pl).

Oferta:

  • Rentgenowska analiza strukturalna na monokrysztale (XRD) w zakresie temperatur 100-500K
  • Rentgenowska analiza na materiale proszkowym (PWXRD) w zakresie temperatur 100-500K
  • Pomiary kalorymetryczne zużyciem aparatu DSC w zakresie temperatur -170 do 700°C lub TGA/DSC w zakresie temperatur -150 do 1000°C
  • Spektroskopia Ramana ciał stałych i cieczy w zakresie temperatur 100-500K