O Grupie

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód (LOReW) prowadzi badania w zakresie:

– monitoringu jakości chemicznej i limnologiczno-mikrobiologiczej wód powierzchniowych;
– zagrożenia biologiczne jakości wód jeziornych (toksyczne zakwity cyanobakterii, mikroorganizmy patogenne);
– oceny tempa eutrofizacji jezior (w szczególności Wielkich Jezior Mazurskich) oraz innych zbiorników wodnych;
– wpływu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jezior na zagrożenia jakości wód jeziornych;
– efektywności oczyszczalni ścieków i zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych;
– bioremediacji i rekultywacja zbiorników wodnych;
– ekspertyzy i doradztwo środowiskowe.