O Grupie

Nasze badania skupione są wokół aplikacji metod mikroskopii sił atomowych do (i) badań własności nanomechanicznych nano- i mikro-obiektów takich jak pojedyczne cząsteczki białek, a także (ii) modyfikacji właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów 2D takich jak MoS2 w nano- i mikro-skali. Do naszych badań używamy również innych współczesnych metod badania fizykochemii materiałów w skalach lokalnych, a tu między innymi metod nanolitograficznych, metod mikroskopii elektronowej (SEM, TEM), metod analizy składu chemicznego takich jak spektroskopia dyspersji elektronów (ang. energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS), lokalna spektroskopia Ramanowska, i innych. Członkowie zespołu są pracownikami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.