O Grupie

Specjalizujemy się w zakresie analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody, ścieków, gleby, osadów, materiałów biologicznych w oparciu o aktualne Rozporządzenia i Polskie Normy.

OFERUJEMY:

  • Badania biogeochemiczne i toksykologiczne próbek środowiskowych
  • Usługi, doradztwo, ekspertyzy środowiskowe w zakresie monitoringu, ochrony i restytucji środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko
  • Kursy, staże i szkolenia

Członkowie grupy

dr hab. Małgorzata Suska - Malawska

Kierownik zespołu

Zespół

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska CNBCh UW
ul. Żwirki i Wigury 101,
pok: 3.155
tel. +48 22 55 26 539,
email: lbios@cnbc.uw.edu.pl oraz lbios@biol.uw.edu.pl

 

 

Działalność badawcza

Wykonujemy analizy próbek środowiskowych na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych (TPH), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), pozostałości pestycydów, polichlorowanych bifenyli (PCB).

Dysponujemy specjalistyczną aparaturą pomiarową, w skład której wchodzą m.in.: chromatograf cieczowy z detektorem masowym LC/MS/MS typu Q-TOF, chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS, spektrometr absorbcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej GFAAS, spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej ICP-MS, analizator izotopów lekkich IRMS.

Oferujemy pobieranie i transport próbek na terenie całej Polski. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek środowiskowych, gwarantujemy wysoką jakość i profesjonalizm realizowanych usług.

Tworzymy zespół doświadczonej i profesjonalnej kadry naukowo-technicznej.

 

USŁUGI AKREDYTOWANE

Zakres:

1) Zawartość rtęci całkowitej w glebie: (0,005 – 2) mg/kg

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji

2) Stężenie metali w wodzie:

Co (0,1 – 10) mg/l
Ni (0,1 – 10) mg/l
Cu (0,05 – 6) mg/l
Zn (0,05 – 2) mg/l
Cd (0,02 – 2) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Kontakt – zapytania ofertowe: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl