O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i pół-produktów przemysłowych.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą wspomagają również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych , z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

Laboratoria Analitycznego Centrum Eksperckiego (ACE) wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę
pomiarową. Członkowie grupy są zaangażowani w realizację projektów naukowych
oraz badawczo – wdrożeniowych , między innymi dotyczących:

– specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych,
– wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę różnych chorób, w tym nowotworowych,
– badania nad żywnością funkcjonalną,
– badania obiektów archemoetrycznych,
– procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych,
– wykorzystania izotopów stabilnych w badaniach specjacji chemicznej jak również w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych.