O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i pół-produktów przemysłowych.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą wspomagają również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych , z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

Laboratoria Analitycznego Centrum Eksperckiego (ACE) wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę
pomiarową. Członkowie grupy są zaangażowani w realizację projektów naukowych
oraz badawczo – wdrożeniowych , między innymi dotyczących:

– specjacji chemicznej wybranych pierwiastków w próbkach biologicznych,
– wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę różnych chorób, w tym nowotworowych,
– badania nad żywnością funkcjonalną,
– badania obiektów archemoetrycznych,
– procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych,
– wykorzystania izotopów stabilnych w badaniach specjacji chemicznej jak również w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Ewa Bulska

Kierownik zespołu

Zespół

Członkowie grupy: dr Ludwik Halicz, prof. UW, dr Wojciech Jędral, dr Magdalenia Michalska – Kacymirow, dr Anna Konopka, dr Agnieszka Krata, dr Eliza Kurek, dr Anna Ruszczyńska, dr hab. Barbara Wagner, dr Dariusz Wilk,  dr Marcin Wojciechowski, mgr Katarzyna Jabłonka- Salach, mgr Mateusz Kałabun,  dr Jakub Karasiński, mgr Luiza Kępa, mgr Olga Kościuczuk, mgr Anna Łuciuk, mgr Olga Syta.

Działalność badawcza

Analityczne Centrum Eksperckie prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację staży naukowych pracowników przedsiębiorstw z regionu, Mazowsza w laboratoriach CNBCh UW lub wspomaganie przedsiębiorstw doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów. Współpraca z przemysłem jest realizowana również poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczo – naukowych czy wykonywanie prac specjalistycznych na zlecenie.

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z trzech laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Aktualny zakres akredytacji obejmuje analizę wybranych pierwiastków w wodzie, a w najbliższym czasie planujemy o rozszerzenie zakresu o analizę pierwiastkową farmaceutyków i owoców. Laboratorium ACE jest wyposażone między innymi w: chromatografy cieczowe, spektrometr UV/Vis, spektrometry mas: ICP MS, MS/MS, QTOF/MS, Orbitrap, spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i w piecu grafitowym. Poza tym posiadamy ekstraktory, mineralizatory i liofilizatory.