We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Greenmet Lab

Greenmet Lab

Description of the Group

In 2013, we initiated the implementation of a project called “Greenmet” under Measure 1.4 of the Innovative Economy Operational Programme. As part of this project, we carry out research on the selective recovery of non-ferrous and precious metals from technological waste and electronic scrap, with innovative (in terms of technology, environment and economy) chemical and electrochemical methods (at macro, micro and nano-scale). The project has a strictly application character in the area of environmental protection. The innovativeness of the proposed solutions is expressed by their selective action on a selected metal (targeted recycling), simplicity of operation and environmental friendliness (lack of toxic by- products, ease of regeneration of key reagents). The quantitative indicators of the developed methods confirm their belonging to the area of eco-friendly technological solutions (green chemistry). In order to achieve the assumed indicators, we are also making efforts to design and synthesize new materials.

Research Activities

New inorganic compounds and gel materials (e.g. ferro-gel materials, i.e. gel materials sensitive to changes in the external magnetic field) are de-signed and characterized for selective extraction or accumulation of selected metals. The development of fast and reliable methods for multielement chemical analyses is also an important part of the research work. Analytical procedure schemes built are subject to full validation. The process of quality control of the obtained measurement results (including validation of the method, estimation of measurement uncertainty, comparative activities) is carried out with the use of our in-house e-stat service

Offer

 • Electroanalytical measurements using macroelectrodes (industrial samples), microelectrodes (environmental samples) and nanoelectrodes (extremely small volume samples including intracellular measurements),
 • Fabrication of nanoelectrodes,
 • Chemical analysis of solid samples by X-ray fluorescence technique (XRF),
 • Determination of metals in solid samples with measurement capability directly at the place where the material is stored, without the sample having to be transported to the laboratory,
 • Consultations/workshops on validation of test methods and construction of budgets for uncertainties of methods,
 • Developing schemes of validation / estimating the uncertainty of analytical, physico-chemical and physical methods in research laboratories,
 • Analysis of large  data sets using chemometric techniques.

Team Leader

A scholarship holder of the Foundation for Polish Sci-ence and of the NSF-NATO program at the City University of New York. Author of scientific publications on practical and theoretical issues of transport to micro and nanoelectrodes, metrology and quality control of measurements, characteristics of new gel materials and innovative methods of recovering non-ferrous metals from e-scrap.Co-author of 3 patent applications and a textbook “Statistical analysis in a laboratory” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2016).Author of the e-stat system for conducting statistical calculations via the Internet (www.e-stat.pl), whose exceptional usefulness in everyday laboratory practice is confirmed by the constantly growing number of users in Poland. List of active users of e-stat services from outside the academic community (including faculties of many public and private universities in Poland) includes about 150 laboratories performing important social and economic functions in the country.Cooperation with the industrial sector (Greenmet Technology, TOMAD, Tesla Recycling, CBJ KGHM) and with research and development units (IPC PAS).

GREENMET LAB

GREENMET LAB

O Grupie:

W 2013 roku zainicjowaliśmy realizację projektu o nazwie „Greenmet” w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu prowadzimy badania dotyczące selektywnego odzysku metali nieżelaznych i szlachetnych z odpadów technologicznych i złomu elektronicznego innowacyjnymi (w aspekcie technologicznym, środowiskowym i ekonomicznym) metodami chemicznymi i ele-trochemicznymi (w skali makro, mikro i nano). Projekt ma charakter ściśle aplikacyjny w obszarze ochrony środowiska. Innowacyjność proponowanych rozwiązań wyraża się poprzez ich selektywne działanie na wybrany metal (selektywny odzysk metali – „targeted recycling”), prostotę działania oraz przyjazność dla środowiska naturalnego (brak toksycznych produktów ubocznych, łatwość regeneracji kluczowych reagentów). Dążymy, aby wskaźniki opracowywanych metod potwierdzały ich przynależność do obszaru eko–przyjaznych rozwiązań technologicznych („green chemistry”). Aby osiągnąć zakładane wskaźniki podejmujemy również wysiłek związany z projektowaniem i syntezą nowych materiałów. Projektowane oraz charakteryzowane są nowe związki nieorganiczne oraz materiały żelowe (m.in. ferrożele, czyli materiały żelowe czułe na zmiany zewnętrznego pola magnetycznego) do selektywnej ekstrakcji lub akumulacji wybranych metali. Istotną część prac badawczych stanowią również badania w kierunku opracowania szybkiej i miarodajnej metody wielopierwiastkowych analiz chemicznych. Budowane schematy postępowania analitycznego są poddawane pełnej walidacji. Proces kontroli jakości uzyskiwanych wyników pomiarów (obejmujący walidację metody, szacowanie niepewności pomiarów, działania porównawcze) jest przeprowadzany za pomocą autorskiej usługi e-stat.

Zainteresowania badawcze:

 • selektywny odzysk metali z materiałów odpadowych innowacyjnymi metodami chemicznymi  i elektroanalitycznymi
 • synteza nowych materiałów o zaprojektowanych własnościach w kierunku selektywnej sorpcji lub ekstrakcji metali
 • opracowywanie procedur analitycznych do prowadzenia wielopierwiastkowych analiz chemicznych
 • projektowanie schematów walidacji oraz budżetów niepewności procedur analitycznych
 • tworzenie i rozwijanie nowych narzędzi statystycznych wykorzystywanych w procesie kontroli jakości pomiarów

Oferta:

 • pomiary elektroanalityczne z wykorzystaniem makroelektrod (próbki przemysłowe), mikroelektrod (próbki środowiskowe) oraz nanoelektrod (próbki o ekstremalnie małych objętościach włączając pomiary wewnątrz komórek)
 • otrzymywanie nanoelektrod
 • analiza chemiczna próbek stałych techniką fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
 • określanie zawartości metali w próbkach stałych z możliwością pomiarów bezpośrednio na miejscu składowania materiału, bez konieczności transportu próbki do laboratorium
 • konsultacje / warsztaty w zakresie walidacji metod badawczych oraz konstruowania budżetów niepewności metod¥Opracowywanie schematów walidacji / szacowania niepewności metod analitycznych, fizykochemicznych i fizycznych w laboratoriach badawczych
 • analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem technik chemometrycznych


Kierownik grupy:

dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz

stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz programu NSF-NATO realizowanego w City University of New York. Autor publikacji naukowych poruszających tematykę w obszarze praktycznych i teoretycznych zagadnień transportu do mikro- i nanoelektrod, metrologii i kontroli jakości pomiarów, charakterystyki nowych materiałów żelowych oraz nowatorskich metod odzysku metali nieżelaznych z e-złomu.Współautor 3 zgłoszeń patentowych oraz podręczni-ka „Analiza statystyczna w laboratorium” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016).Autor systemu e-stat do prowadzenia obliczeń statystycznych przez internet (www.e-stat.pl), którego wyjątkową przydatność w codziennej praktyce laboratoryjnej potwierdza stale rosnąca liczba użytkowników w kraju. Lista aktywnych użytkowników usługi e-stat spoza społeczności akademickiej (obejmującej wydziały wielu uczelni państwowych i prywatnych w Polsce) to ok. 150 laboratoriów pełniących ważne funkcje społeczne i gospodarcze w kraju.Współpraca z sektorem przemysłowym (Greenmet Technology, TOMAD, Tesla Recycling, CBJ KGHM) oraz z jednostkami naukowo-badawczymi (IChF PAN).