O Grupie

Nasza grupa badawcza zajmuje się kompleksowym badaniem strukturalnych i molekularnych podstaw funkcjonowania chloroplastów, w szczególności plastyczności sieci tylakoidów w trakcie biogenezy oraz w warunkach różnorodnych stresów środowiskowych.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Agnieszka Mostowska

Kierownik zespołu

E-mail: mostowag@biol.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska (kierownik Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin Inst. Biologii Eksp. i Biotech. Roślin Wydziału Biologii, od 2012 roku Dziekan WB UW) oraz prof. dr hab. Maciej Garstka (Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii WB) prowadzą wspólnie badania fotosyntetyczne obejmujące: biogenezę chloroplastów, związek struktury 3D tylakoidów z ich składem białkowym i lipidowymi, zmiany proteomu i lipidomu chloroplastów w warunkach stresu, mechanizmy programowanej śmierci komórki. Ostatnie ważniejsze publikacje: Kowalewska i wsp. (2016) The Plant Cell, 28: 1–17, Skupień i wsp. (2017) Plant Physiol. Biochem. 111: 107-118, Kowalewska and Mostowska (2017) rozdział [w] Handbook of Photosynthesis, Mazur i wsp. (2018) Plant Physiol. Biochem, 122:102-112

Działalność badawcza

Chloroplasty, a w szczególności ich wewnętrzne błony – tylakoidy, stanowią jeden z najbardziej skomplikowanych układów przestrzennych występujących w przyrodzie. Nasza grupa badawcza zajmuje się kompleksową analizą zależności pomiędzy składem, strukturą i funkcją chloroplastów w zróżnicowanych warunkach środowiska oraz na różnych etapach rozwojowych. Stosując komplementarne metody pomiarowe badamy chloroplasty na rożnych poziomach organizacji; począwszy od składu białkowo-lipidowego (metody molekularne, HPLC, spektrometria mas), poprzez organizację i oddziaływania pomiędzy kompleksami fotosyntetycznymi (elektroforeza, metody spektroskopowe), strukturę przestrzenną błon tylakoidów (mikroskopia i tomografia elektronowa, mikroskopia konfokalna, modelowanie 3D), a na funkcjonalności aparatu fotosyntetycznego (pomiary fluorescencji in vivo) skończywszy.

Na terenie CNBCh zlokalizowane jest nasza „Pracownia wysokociśnieniowego mrożenia i substytucji prób TEM”, w którym utrwalane są próby mikroskopowe metodami mrożeniowymi i chemicznymi. W dalszych etapach preparaty wykorzystywane są do analiz w mikroskopii elektronowej i konfokalnej w zakresie analiz 2D i 3D.