O Grupie

Grupa Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych reprezentuje Zakład Hydrobiologii Wydziału Biologii UW.

Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią środowisk i organizmów wodnych.

Prowadzimy badania:

 • w różnych typach zbiorników (drobne okresowe zbiorniki, stawy, jeziora, strumienie, rzeki),
 • w różnych strefach zbiornika (litoral, profundal, pelagial),
 • nad różnymi organizmami (glony, rośliny, bezkręgowce, kręgowce),
 • na różnych poziomach organizacji (od poziomu molekularnego, poprzez osobnika, populację, biocenozę, po ekosystem),
 • w laboratorium i w terenie w całej Polsce (m.in. Wisła, Warszawa, Mazury, Tatry).

Członkowie grupy

prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526597, nr pok.:

Zespół

Kierownik Grupy Badawczej
Joanna Pijanowska prof dr hab.
26 597, pokój 5.06

Bednarska Anna dr
26 568, pokój 5.20Tomasz Brzeziński dr
26 518, pokój 5.07

Dawidowicz Piotr prof. dr hab.
26 534, pokój 5.16

Gliwicz Maciej prof. dr hab.
26 512 5.21

Hankiewicz Anna
26 518, pokój 5.06

Kołodziejczyk Andrzej dr
26 598, pokój 5.18

Koperski Paweł prof. dr hab.
26 538, pokój 5.17

Maszczyk Piotr dr
26 600, pokój 5.09

Melaniuk Jolanta
26 518,pokój 5.06

Andrzej Mikulski  dr. hab.
26 599, pokój 5.13

Minkowska Elżbieta
26 518, pokój 5.06

Ozimek Teresa dr
26 601, pokój  5.19

Pieczyńska Ewa prof. dr hab.
26 601, pokój  5.19

Pietrzak Barbara dr
26 568, pokój  5.20

Ślusarczyk Mirosław dr hab.
26 530, pokój 5.15

DOKTORANCI:

Babkiewicz Ewa
26 600, pokój 5.09
ewa.babkiewicz@wp.pl

Anna Hauler
26 520, pokój  5.10
anna.hauler@student.uw.edu.pl

Pawelec Alicja
26 520, pokój  5.10
apawelec@biol.uw.edu.pl

Tałanda Joanna
26 520, pokój  5.10
jtalanda@biol.uw.edu.pl

Monika Sysiak
26 520, pokój  5.10
ma.sysiak@student.uw.edu.pl
ma.sysiak@student.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Ewolucyjna i populacyjna ekologia planktonu i ryb:

 • Znaczenie pokarmu i drapieżcy dla: behawioru, historii życia i morfologii osobnika; zagęszczenia i rozmieszczenia populacji; oraz struktury biocenoz wód otwartych
 • Zależności drapieżca-ofiara: fito-zooplankton, zooplankton-ryby
 • Komunikacja chemiczna, obrona indukowana
 • Migracje dobowe
 • Diapauza jako mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni
 • Starzenie się organizmów klonalnych
 • Optymalizacja żerowania

Ekologia litoralu jeziornego:

 • Biologia wybranych gatunków roślin (makrofitów i glonów) i zwierząt (nicienie, pijawki, skorupiaki, ślimaki), obrona przed drapieżcą, roślinożerność i detrytusożerność
 • Zależności pomiędzy glonami, makrofitami i makrofauną
 • Rola makrofitów w produkcji, cyklach biogeochemicznych oraz ochronie i rekultywacji jezior

Ekologia stresu:

 • Adaptacje do stresu biotycznego (drapieżnictwo, głód) i abiotycznego (temperatura, zasolenie i ksenobiotyki) – badania prowadzone na poziomie molekularnym i osobniczym: behawior, historie życia, morfologia
 • Adaptatywna rola efektu matczynego w fenotypowych przystosowaniach do stresu
 • Rola białek szoku cieplnego (HSP) w odpowiedzi osobnika na różne rodzaje stresu

Monitoring jakości wód i różnorodności biologicznej. Biomanipulacja, rekultywacja jezior i gospodarka rybacka. Wpływ ocieplenia klimatu na osobniki, populacje i biocenozy wodne. Biologia gatunków inwazyjnych i dynamika inwazji

Dysponujemy sprzętem terenowym do badań limnologicznych (rzeki, jeziora), i hydroakustycznych, analizatorami zawartości rozmaitych związków w wodach i osadach dennych (in situ i w laboratorium), termostatowymi pomieszczeniami hodowlanymi i eksperymentalnymi, sprzętem optycznym, aparaturą do elektroforezy i Western blotting, oraz wyjątkowym układem eksperymentalnym (2 połączone z oczyszczalnią biologiczną przepływowe systemy eksperymentalne, każdy złożony z 10 połączonych w okrąg zbiorników o łącznej objętości 4000 litrów).

Jesteśmy głównymi użytkownikami i koordynatorami działalności Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii w Pilchach, wyposażonej w miejsca noclegowe, aparaturę terenową i laboratoryjną oraz oferującej warunki do eksperymentowania w laboratorium, w mezokosmach i w terenie (dostęp do systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • monitoringu (chemicznego i biologicznego) jakości wód jeziornych i rzecznych;
 • oceny tempa eutrofizacji;
 • rekultywacji zbiorników wodnych;
 • badań autekologicznych, populacyjnych i biocenotycznych;
 • ekspertyz środowiskowych;
 • staży, praktyk zawodowych, szkoleń, kursów i warsztatów.

W oparciu o doświadczenie oraz nowoczesną aparaturę, sprzęt terenowy oraz infrastrukturę badawczo-analityczną w laboratoriach Zakładu Hydrobiologii i Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach wykonujemy: podstawowe analizy chemiczne wody, osadów dennych i zawiesin, badania hydroakustyczne w terenie, analizy reakcji organizmów wodnych na stres środowiskowy, analizy biomasy, składu i dynamiki populacji organizmów wodnych.

(m. in. fito- i zooplanktonu, bentosu, fauny naroślinnej, makrofitów i ichtiofauny), podstawowe analizy molekularne i biochemiczne (m. in. elektroforeza, Western blotting).