O Grupie

Reprezentujemy Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii. Badamy różnorodność i ewolucję molekularną wybranych grup protistów (mikroorganizmów eukariotycznych). Występują one w bardzo różnych siedliskach na całym świecie i reprezentują znaczną część różnorodności organizmów eukariotycznych. Naszym głównym obiektem badawczym są fotoautotroficzne eugleniny. To jednokomórkowe glony pospolicie występujące w małych zbiornikach słodkowodnych, w tym bardzo licznie w wodach zanieczyszczonych (ściekach cukrowniczych, mleczarskich, zawierających metale ciężkie). Niektóre gatunki mogą tworzyć toksyczne zakwity, szczególnie niebezpieczne dla ryb.

 


Członkowie grupy

Prof. dr hab. Bożena Zakryś

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526645, nr pok.:

Zespół

Prof. dr hab. Bożena Zakryś
e-mail:zakrys@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 645, nr pok. 1.155

dr Rafał Milanowski
e-mal:milan@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 641, nr pok. 1.146

dr Anna Karnkowska
e-mail: ankarn@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 641, nr pok. 4.146

mgr Maja Łukomska-Kowalczyk (doktorantka)
e-mail:majalukomska@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 647, nr pok 4.144

mgr Natalia Gumińska (doktorantka)
e-mail:n.guminska@biol.uw.edu.pl
nr pok. 4.147a

mgr Agata Kulczycka (doktorantka)
e-mail:akulczycka@biol.uw.edu.pl
nr pok. 4.144

mgr Małgorzata Krupska (nauk-techn)
e-mail:mkrupska@biol.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 647, nr pok. 4.144

mgr Halszka Walkiewicz
nr pok. 4.147a

mgr Kacper Maciszewsk
dr Magdalena Płecha

Działalność badawcza

  • Systematyka, filogeneza i ewolucji zielonych euglenin. Staramy się zarówno lepiej poznać różnorodność tych organizmów poprzez izolowanie nowych gatunków ze środowiska, obserwacje mikroskopowe i badania molekularne, jak i odtworzyć relacje pokrewieństwa między nimi poprzez skonstruowanie wiarygodnego drzewa filogenetycznego uwzględniającego jak największą liczbę taksonów. Dotychczas zaledwie 5% gatunków ma swoją reprezentację na drzewach filogenetycznych, dlatego stosunki pokrewieństwa pomiędzy taksonami są słabo poznane.
  • Identyfikacja molekularna. Pracujemy nad uniwersalną, szybką i dokładną metodą identyfikacji molekularnej poszczególnych taksonów (barkod DNA). Umożliwi to monitoring zbiorników wodnych pod kątem bioróżnorodności euglenin,  w tym gatunków zdolnych do tworzenia zakwitów toksycznych.
  • Pochodzenie i ewolucja intronów niekonwencjonalnych. W genach jądrowych euglenin, oprócz konwencjonalnych intronów spliceosomalnych obecnych u większości eukariontów, występują introny niekonwencjonalne, usuwane niezależnie od spliceosomu. Badamy pochodzenie, mechanizm usuwania z pierwotnych transkryptów i mechanizmy wstawiania intronów niekonwecjonalnych w nowych pozycjach w genach jądrowych.
  • Ewolucja i pochodzenie chloroplastów drugorzędowych. Chloroplasty u wielu grup glonów, w tym również u euglenin, powstały w wyniku wtórnej endosymbiozy. Wykorzystując dane transkryptomiczne badamy zarówno potencjalne linie ewolucyjne, które mogły być donorem chloroplastu, jak i ewolucję tych organizmów po nabyciu chloroplastu.

Prowadzimy również konsultacje i ekspertyzy:

  • identyfikacje toksycznych gatunków euglenin w hodowlanych stawach rybnych;
  • ekspertyzy środowiskowe, zwłaszcza glony w ściekach przemysłowych (cukrowniczych, mleczarskich, zanieczyszczonych metalami ciężkimi);
  • konsultacje algologiczne przy konserwacji zabytków i w budownictwie (zespoły glonów rozwijające na tynkach, dachówkach, elewacjach z piaskowca i innych materiałach budowlanych).