O Grupie

W skład laboratorium CePT, wchodzą 3 centra środowiskowe:

– Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych,

– Centrum Badań Fizyko – Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym,

– Pracownia chemii 11C i 15O.

Centra są częścią projektu biomedyczno-biotechnologicznego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), realizowanego na Kampusie Ochota www.cept.wum.edu.pl

 


Członkowie grupy

dr hab. Krzysztof Kilian

Kierownik zespołu

E-mail: cept-uw@poczta.uw.edu.pl

Zespół

Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński
Kierownik zespołu:dr Krzysztof Kilian, tel: 22 55 26 509

Działalność badawcza

Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych dysponuje wysokowydajnymi klastrami obliczeniowymi z systemami wizualizacji i masowego przechowywania danych. Systemy są udostępnione zespołom CePT i użytkownikom zewnętrznym do obliczeń w naukach biomedycznych, w tym w modelowaniu biomolekularnym, biofizyce i biochemii.

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym integruje prace badawcze grup zajmujących się tematyką dotyczącą nowych metod i technologii, mogących mieć zastosowanie
w diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych.

Badania obejmują chemię białek i poszukiwanie molekularnych podstaw procesów chorobowych, wytwarzanie i charakterystykę nowych materiałów funkcjonalnych, syntezę i badanie materiałów nano- i półprzewodnikowych, kompozytowych, nanostruktur węglowych oraz zaawansowane technologie analizy chemicznej i strukturalnej.

Centrum dysponuje aparaturą do rozdzielania, detekcji i oznaczania śladowych poziomów metabolitów, systemami mikroskopii elektronowej, fluorescencyjnej i konfokalnej, zestawami do wysokosprawnego sekwencjonowania genomu, oczyszczania białek oraz analiz DNA, urządzeniami do wytwarzania i charakteryzowania nowych materiałów oraz aparaturą do badań strukturalnych i fizykochemicznych.

Pracownia 11C i 15O jest laboratorium radiofarmaceutycznym, wytwarzającym substancje znakowane izotopowo. Posiadane wyposażenie umożliwia otrzymywanie radioznaczników wykorzystywanych w technikach obrazowania molekularnego (PET, SPECT) do diagnostyki chorób cywilizacyjnych (onkologia, neurologia, kardiologia), badania procesów fizjologicznych i mechanizmów molekularnych zamian chorobowych oraz w badaniach przedklinicznych  nowych leków.