O Grupie

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu: ekologii gatunków, ekologii i ochrony ekosystemów, biogeochemii i toksykologii środowiska. W skład grupy wchodzi 7 interdyscyplinarnych zespołów naukowych oraz 2 laboratoria aparaturowe: Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) oraz Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED).

LABORATORIA APARATUROWE

· Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) specjalizuje się m.in. w wykonywaniu analizy spektralnej (FAAS, ICP MS) składu pierwiastkowego gleby, wody, osadów oraz materiałów biologicznych. Ponadto, stosując m.in. techniki LC QTOF MS; GC MS wykonujemy analizy zawartości substancji organicznej (lipidy glebowe), substancji toksycznych w środowisku (m.in. pestycydy chloroorganiczne, cyjanotoksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, polichlorowane bifenyle PCB).

· Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED) obejmuje zaplecze badawcze pozwalające na prowadzenie eksperymentów polegających na uprawie roślin w kontrolowanych warunkach (fitotrony), analizę glebowego banku nasion (szklarnie), oraz analizę zmienności DNA (pracownia molekularna). Laboratorium prowadzi analizy zmienności morfologicznej, fenologicznej oraz genetycznej na poziomie między i wewnątrz populacyjnym.


Członkowie grupy

dr hab. Małgorzata Suska - Malawska, prof. UW

Kierownik zespołu

Tel.: +48 22 55 26 510, nr pok.: 3.170

E-mail: malma@biol.uw.edu.pl

Zespół

Sudnik-Wójcikowska Barbara dr hab.,  prof.UW
prac. nauk. dydakt.

Brzeziński Marcin dr hab.
prac. nauk. dydakt.

Jabłońska Ewa dr
prac. nauk. dydakt.

Kotowski Wiktor dr hab., prof.UW
prac. nauk. dydakt.

Iwona Jasser, dr hab.
prac. nauk. dydakt.

Mętrak Monika, dr
prac. nauk. dydakt.

Pawlikowski Paweł,dr
prac. nauk. dydakt.

Wódkiewicz Maciej, dr hab.
prac. nauk. dydakt.

Wyszomirski Tomasz, dr
prac. nauk. dydakt.

Namura-Ochalska Anna, dr
prac. nauk. dydakt.

Galera Halina dr hab.
prac. nauk. dydakt.

Ingeborga Jarzyna, dr
prac. nauk. dydakt.

Kozub Łukasz, dr
prac. nauk. dydakt.

Wiśniewska Marta, dr
prac. nauk. dydakt.

Jedlikowski Jan, dr
prac. nauk. dydakt.

Wilk Mateusz, dr
prac. nauk.

Sulwinski Marcin, dr
prac. nauk.

Pronin Eugeniusz, dr
prac. nauk.

Chmielewska Monika, mgr
prac. nauk. Techn

Trojan Agata, mgr
prac. techn. Operator CNBCH

Ładziak Iwona
prac. inż.tech

Chibowski Piotr, mgr
doktorant

Goldstein Klara, mgr
doktorant

Jaszczuk Izabela, mgr
doktorant

Guixiang Li
doktorant

Khomutovska Natalia, mgr
doktorant

Łach Łukasz, mgr
doktorant

Rudak Agnieszka, mgr
doktorant

Sandzewicz Małgorzata, mgr
doktorant

 

Działalność badawcza

Zespoły badawcze ( w porządku alfabetycznym):

· Zespół biogeochemii i toksykologii środowiska (dr hab. M. Suska-Malawska & M. Mętrak) prowadzi badania dotyczące biogeochemicznej kontroli funkcjonowania ekosystemów lądowych oraz procesów chemicznej degradacji środowiska. W szczególności interesują nas stechiometryczne zależności oraz biogeochemiczne markery przemian materii organicznej w ekosystemach wysokogórskich regionów suchych i półsuchych. Prowadzimy również badania monitoringu skażeń środowiska metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (substancjami ropochodnymi, pestycydami ect.)  Współpracownicy i doktoranci: dr I. Jarzyna; dr M.Wilk; mgr M.Sulwiński, A. Gantumur

· Zespół „ekologia i toksyczność cyjanobakterii” (dr hab. I. Jasser) prowadzi badania występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności toksycznych i nietoksycznych cyjanobakterii, w różnych środowiskach; zarówno typowo wodnych (Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Badane jest występowanie zakwitów cyjanobakteryjnych na tle parametrów środowiskowych.  W badaniach różnorodności i toksyczności cyjanobakterii stosowane są analizy mikroskopowe, klasyczne badania genetyczne oraz badania metagenomu środowiskowego metodą sekwencjonowania nowej generacji.  Współpracownicy: prof. dr hab. J. Kwiatowski, dr hab. M. Suska-Malawska i doktoranci N. Khomutovska, Ł. Łach i M. Sandzewicz oraz prof. F. Ayala i z prof. A. Martiny z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine.

· Zespół ekologii kręgowców (dr hab. M. Brzeziński & dr J. Jedlikowski) prowadzi badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego. Szczególne miejsce w naszych badaniach zajmuje problem ekologicznych konsekwencji ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ekologia behawioralna ptaków wodno-błotnych. Współpracownicy i doktoranci: mgr P. Chibowski, mgr A. Zarzycka

· Zespół ekologii roślin i biogeografii (dr P. Pawlikowski & dr hab. B. Sudnik-Wójcikowska), zajmuje się ekologią ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych i murawowych, w tym także dynamiką występowania związanych z nimi gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o funkcjonowaniu ekosystemów jest podstawą skutecznej ochrony. W naszych badaniach szczególną rolę ma poznanie gradientów środowiskowych, zwłaszcza chemiczno-fizycznych, decydujących o zróżnicowaniu i dynamice roślinności, a także mechanizmów ograniczania produktywności przez dostępność biogenów (N,P,K). Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę przyrody, w tym zwłaszcza ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Interesuje nas również biogeografia wysp środowiskowych: kurhanów na zaoranych stepach Ukrainy, bogatych gatunkowo ekosystemów nieleśnych. Sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom synantropizacji flor, zwłaszcza miejskich. Ostatnio zakres badań poszerzamy o problematykę inwazyjnych gatunków roślin w Polsce: analizę ich aktualnego rozmieszczenia, prognozowanie tempa rozprzestrzeniania się oraz poszukiwanie metod zwalczania.  Współpracownicy i doktoranci: mgr I. Dembicz, prof. S. Kłosowski (UJK Kielce), prof. B. Tokarska-Guzik (UŚ Katowice)

· Zespół ekologii roślin lądowych (dr hab. M. Wódkiewicz & dr H. Galera) prowadzi badania związane z ekologią roślin: inwazjami roślinnymi; przystosowaniami do skrajnych warunków środowiska; morfologicznym i genetycznym zróżnicowaniem populacji wyspowych (lasy miejskie, kurhany) Współpracownicy: dr hab. K. Chwedorzewska, dr M. Korczak-Abshire, mgr A.Znój (IBB PAN) i doktoranci mgr I. Dembicz, mgr M. Ziemiański.

· Zespół ekologii roślinności i ochrony przyrody (dr hab. W. Kotowski) zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów. Naszą pasją są szczególnie ekosystemy bagienne (torfowiska, doliny rzeczne), a misją – skuteczna ochrona naturalnych refugiów tych ekosystemów i restytucja obszarów zdegradowanych. Współpracownicy i doktoranci: dr E. Jabłońska dr Ł. Kozub, dr M.Wiśniewska, dr M.Wilk, dr E.Pronin; K. Goldstein; I. Jaszczuk; Guixiang Li).

· Zespół niepewności losowych w badaniach biologicznych (dr T. Wyszomirski) zajmuje się sposobami traktowania niepewności statystycznych w praktyce badawczej i konsekwencjami ich pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji dla prowadzonych wnioskowań. Misją jest znalezienie praktycznych podejść mogących ograniczyć problemy wynikające z powszechnego odwoływania się do wyników testów istotności statystycznej. Do obszaru zainteresowań należy też kwestia strukturalnej odporności wybranych symulacyjnych modeli ekologicznych – zależności ich wyników od konkretnych sposobów implementacji w modelu hipotetycznych efektów w ramach tej samej ogólnej koncepcji. Współpracownicy: mgr K. Goldstein.