O Grupie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, pozostałości pestycydów w żywności, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i półproduktów przemysłowych. Dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwia również badania naukowe ukierunkowane na poznanie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, określenie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach podpowierzchniowych obiektów stałych z dużą rozdzielczością powierzchniową oraz poświęcone charakterystyce certyfikowanych materiałów odniesienia.

Projekty naukowe i badawczo-wdrożeniowe:

 • analizy specjacyjne wybranych pierwiastków w próbkach o zróżnicowanej matrycy;
 • badanie wpływu wybranych pierwiastków na profilaktykę chorób;
 • analizy proteomiczne i metabolomiczne tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych;
 • projektowanie żywności funkcjonalnej;
 • analizy żywności pod kątem pozostałości pestycydów;
 • badania obiektów zabytkowych;
 • badania procesów fizyko-chemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych;
 • wykorzystanie izotopów trwałych w poznaniu pochodzenia substancji dopingujących oraz proweniencji obiektów wykopaliskowych;
 • badania zmian/trwałości form specjacyjnych w trakcie przygotowania i przechowywania próbek do analizy;
 • wytwarzanie, certyfikacja i zastosowanie matrycowych materiałów odniesienia w zapewnieniu ważności wyników pomiarów chemicznych.

 


Członkowie grupy

prof. dr hab. Ewa Bulska

Kierownik zespołu

Tel.: +48 225526708, nr pok.: 4.30

E-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl

Jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kieruje Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku jest dyrektorem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe w Instytucie Maxa Placka (Dortmund, Niemcy), na Uniwersytecie w Umea (Szwecja), na Politechnice w Darmstadzie (Niemcy), w instytucie Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej IRMM (Geel, Belgia).Jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącą Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN. Poza tym jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jest członkiem zarządów Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz międzynarodowej organizacji Eurolab. Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT. Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r. ).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. J. Fijałkowskiego za wkład w rozwój analizy spektralnej, przyznanej przez Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN (2016 r.). Otrzymała Medal 200-lecia UW, przyznanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.) oraz Medal z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju instytutu (2018 r.). W 2017 r. została wybrana jako pierwsza przewodnicząca Rady Metrologii przy Głównym Urzędzie Miar.

Zespół

prof. dr Ludwik Halicz
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: halicz@cnbc.uw.edu.pl

dr hab. Barbara Wagner
nr tel.: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl

dr Jakub Karasiński
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: jkarasinski@chem.uw.edu.pl

dr Anna Konopka
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: akonopka@cnbc.uw.edu.pl

dr Eliza Kurek
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
email: ekurek@cnbc.uw.edu.pl

dr Magdalena Michalska–Kacymirow
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: m.kacymirow@cnbc.uw.edu.pl

dr Julio Cesar Torres Elguera
tel.: 22 55 26 708, nr pok. 4.16
e-mail: jtorres@cnbc.uw.edu.pl

dr Anna Ruszczyńska
tel.: 22 55 26 709, nr pok. 4.17
e-mail: aruszcz@chem.uw.edu.pl

dr Marcin Wojciechowski
tel.: 22 55 26 703, nr pok. 4.08
e-mail: mawoj@chem.uw.edu.pl

mgr inż. Anna Tomiak
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
email: atomiak@cnbc.uw.edu.pl

mgr inż. Olga Kościuczuk
tel.: 22 55 26 555, nr pok. 4.09
e-mail: o.kosciuczuk@cnbc.uw.edu.pl

PROFESOR AFILIOWANY:
prof. dr Ludwik Halicz
e-mail: halicz@cnbc.uw.edu.pl

prof. dr Ehrenfried Zschech
e-mail: ehrenfried.zschech@ikts.fraunhofer.de

prof. dr hab. Katarzyna Wróbel

DOKTORANCI:
mgr Andrzej Gawor
doktorant Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 705, nr pok. 4.13
e-mail: agawor@chem.uw.edu.pl

mgr Agata Jagielska
doktorantka Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 705, nr pok. 4.13
e-mail: ajagielska@chem.uw.edu.pl

mgr Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk
doktorantka Wydziału Chemii UW
tel.: 22 55 26 706, nr pok. 4.14
e-mail: cuc.marcinczyk@chem.uw.edu.pl

mgr Marta Bicka
doktorantka programu TRI-BIO-CHEM

mgr Adam Karpiński
doktorant programu TRI-BIO-CHEM

 

 

Działalność badawcza

Analityczne Centrum Eksperckie prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z otoczeniem gospodarczym poprzez realizację staży naukowych pracowników przedsiębiorstw z regionu, Mazowsza w laboratoriach CNBCh UW lub wspomaganie przedsiębiorstw doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów. Współpraca z przemysłem jest realizowana również poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczo – naukowych czy wykonywanie prac specjalistycznych na zlecenie.

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Aktualny zakres akredytacji obejmuje analizę wybranych pierwiastków w wodzie oraz w żywności.

Wyposażenie:

 • chromatograf gazowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu z jonizacją strumieniem elektronów;
 • ultrasprawne chromatografy cieczowe połączone z wysokorozdzielczymi spektrometrami mas z analizatorami czasu przelotu oraz kwadrupolowymi analizatorami mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie;
 • wielodetektorowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
 • ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy połączony z wysokorozdzielczym spektrometrem mas z analizatorem Orbitrap z jonizacją poprzez nanoelektrorozpylanie;
 • kwadrupolowe spektrometry mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z dozowaniem roztworu;
 • kwadrupolowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączony z systemem do ablacji laserowej;
 • wysokorozdzielczy, wielopierwiastkowy spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w piecu grafitowym lub w płomieniu;
  ultrasprawny chromatograf cieczowy z detektorem wyładowań koronowych oraz matrycą fotodiodową;
 • zestawy do elektroforezy kapilarnej, elektroforezy żelowej i transferu białek;
 • spektrofotometr UV-VIS;
 • urządzenia do przygotowania próbek do analizy: mineralizatory, liofilizatory, wirówki, termomiksery, inkubatory oraz koncentratory próżniowe.

Usługi akredytowane:

Analityczne Centrum Eksperckie jest jednym z kilku laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525). Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów. Laboratorium spełnia wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Akredytowana działalność Analitycznego Centrum Eksperckiego obejmuje:

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS oraz FAAS;
 • badania zawartości wybranych metali w owocach metodą ICP-MS;
 • badania pozostałości pestycydów w żywności metodą LC-MS/MS.

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Eliza Kurek (ekurek@chem.uw.edu.pl)

Więcej informacji o akredytowanej działalności laboratoriów Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW:
www.cnbch.uw.edu.pl/uslugiakredytowane

Rejestracja Materiału do Badań

Analityczne Centrum Eksperckie
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
tel.: +48 22 55 26 706
tel.: +48 22 55 26 705
e-mail: rejestracja.ace@cnbc.uw.edu.pl