Badania prowadzone przez grupę Prof. Krzysztofa Woźniaka w ramach grantu poświęconego Krystalografii Kwantowej udowodniły, że stosując udokładnienie rutynowych niskokątowych danych rentgenowskich metodą atomów Hirshfelda, możliwe jest uzyskanie precyzyjnych i dokładnych pozycji atomów wodoru oraz anizotropowych czynników temperaturowych atomów wodoru, nawet w skomplikowanych strukturach wodorków metali ciężkich, jedynie na podstawie rutynowych danych rentgenowskich. Uzyskane wyniki, w szczególności długości wiązań atomów wodoru połączonych bezpośrednio z takimi atomami jak Fe, Ru czy Rh są porównywalne z długościami wiązań uzyskiwanymi metodami dyfrakcji neutronów. Udokładnienia wykonane zostały za pomocą oprogramowania, które zostało przygotowane przez Dr Chodkiewicza. Uzyskane wyniki znacznie poszerzają możliwości badań rentgenowskich, szczególnie w kontekście badań materiałów zawierających atomy wodoru, w tym materiałów do magazynowania wodoru.

Magdalena Woińska, Michał L. Chodkiewicz, Krzysztof Woźniak: „Towards accurate and precise positions of hydrogen atoms bonded to heavy metal atoms”, Chem. Commun., 2021, Advance Article, https://doi.org/10.1039/D0CC07661A

ChemComm zaproponował także Cover page autorom publikacji.

Źródło: www chem.uw.edu.pl

wtorek, Marzec 30, 2021 - 16:17