Od 1 stycznia 2021 r. Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia publiczna – został objęty przepisami ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

PPK jest programem systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ww. ustawie.

Informujemy, że druki związane z PPK, w tym „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK„:

1) w formie papierowej z własnoręcznym podpisem należy składać wyłącznie w:

  • BSP UW – pracownicy etatowi (umowa o pracę, mianowanie),
  • Kwesturze UW – osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,

2) w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu – w formie pisemnej – wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Wdrażanie PPK potrwa do 10 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie zamieszczonym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdą Państwo na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html.

 

środa, Styczeń 13, 2021 - 13:30