O Grupie

Grupa Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych reprezentuje Zakład Hydrobiologii Wydziału Biologii UW.

Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią środowisk i organizmów wodnych.

Prowadzimy badania:

 • w różnych typach zbiorników (drobne okresowe zbiorniki, stawy, jeziora, strumienie, rzeki),
 • w różnych strefach zbiornika (litoral, profundal, pelagial),
 • nad różnymi organizmami (glony, rośliny, bezkręgowce, kręgowce),
 • na różnych poziomach organizacji (od poziomu molekularnego, poprzez osobnika, populację, biocenozę, po ekosystem),
 • w laboratorium i w terenie w całej Polsce (m.in. Wisła, Warszawa, Mazury, Tatry).

Członkowie grupy

prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Kierownik zespołu

Zespół

prof. dr hab. Joanna Pijanowska, e-mail:j.e.pijanowska@uw.edu.pl
tel.: 22 55 26 597; 55 26 518; CNBCh UW, nr. pok. 5.06

dr Anna Bednarska
tel: 22 55 26 597, nr pok. 5.04

prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
tel: 22 55 26 568, nr pok. 5.16

prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz
tel: 22 55 26 512, nr pok. 5.16

Małgorzata Grzesiuk
tel: 22 55 26 568, nr pok. 5.20

mgr Anna Hankiewicz
tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.06

Karasek Tomasz
tel: 22 55 26 520, nr pok. 5.10

dr Andrzej Kołodziejczyk
tel: 22 55 26 598, nr pok. 5.18

dr hab. Paweł Koperski
nr tel: 22 55 26 538, nr pok. 5.17

mgr Piotr Maszczyk
nr tel: 22 55 26 518, nr pok.5.07

Jolanta Melaniuk
nr tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.06

dr Andrzej Mikulski
tel: 22 55 26 599, nr pok. 5.14

Elżbieta Minkowska
nr tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.06

dr Teresa Ozimek
nr tel: 22 55 26 601, nr pok. 5.19

prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
nr tel: 22 55 26 602. nr pok.5.19

dr Barbara Pietrzak
nr tel: 22 55 26 568, nr pok. 5.20

mgr Maciej Rojek
nr tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.10

Tomasiak Marcin
nr tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.07

dr hab. Mirosław Ślusarczyk
nr tel: 22 55 26 530, nr pok. 5.15

mgr Ewa Babkiewicz
nr tel: 22 55 26 518, nr pok. 5.07

Dorosz Julia
nr tel: 22 55 26 520, nr pok. 5.10

Ewa Narożniak
nr tel: 22 55 26 520. nr pok. 5.10

Alicja Pawelec
nr tel: 22 55 26 520. nr pok. 5.10

Joanna Tałanda
nr tel: 22 55 26 520. nr pok. 5.10

Jacek Radzikowski
nr tel: 22 55 26 530. nr pok. 5.15

Działalność badawcza

Ewolucyjna i populacyjna ekologia planktonu i ryb:

 • Znaczenie pokarmu i drapieżcy dla: behawioru, historii życia i morfologii osobnika; zagęszczenia i rozmieszczenia populacji; oraz struktury biocenoz wód otwartych
 • Zależności drapieżca-ofiara: fito-zooplankton, zooplankton-ryby
 • Komunikacja chemiczna, obrona indukowana
 • Migracje dobowe
 • Diapauza jako mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni
 • Starzenie się organizmów klonalnych
 • Optymalizacja żerowania

Ekologia litoralu jeziornego:

 • Biologia wybranych gatunków roślin (makrofitów i glonów) i zwierząt (nicienie, pijawki, skorupiaki, ślimaki), obrona przed drapieżcą, roślinożerność i detrytusożerność
 • Zależności pomiędzy glonami, makrofitami i makrofauną
 • Rola makrofitów w produkcji, cyklach biogeochemicznych oraz ochronie i rekultywacji jezior

Ekologia stresu:

 • Adaptacje do stresu biotycznego (drapieżnictwo, głód) i abiotycznego (temperatura, zasolenie i ksenobiotyki) – badania prowadzone na poziomie molekularnym i osobniczym: behawior, historie życia, morfologia
 • Adaptatywna rola efektu matczynego w fenotypowych przystosowaniach do stresu
 • Rola białek szoku cieplnego (HSP) w odpowiedzi osobnika na różne rodzaje stresu

Monitoring jakości wód i różnorodności biologicznej. Biomanipulacja, rekultywacja jezior i gospodarka rybacka. Wpływ ocieplenia klimatu na osobniki, populacje i biocenozy wodne. Biologia gatunków inwazyjnych i dynamika inwazji

Dysponujemy sprzętem terenowym do badań limnologicznych (rzeki, jeziora), i hydroakustycznych, analizatorami zawartości rozmaitych związków w wodach i osadach dennych (in situ i w laboratorium), termostatowymi pomieszczeniami hodowlanymi i eksperymentalnymi, sprzętem optycznym, aparaturą do elektroforezy i Western blotting, oraz wyjątkowym układem eksperymentalnym (2 połączone z oczyszczalnią biologiczną przepływowe systemy eksperymentalne, każdy złożony z 10 połączonych w okrąg zbiorników o łącznej objętości 4000 litrów).

Jesteśmy głównymi użytkownikami i koordynatorami działalności Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii w Pilchach, wyposażonej w miejsca noclegowe, aparaturę terenową i laboratoryjną oraz oferującej warunki do eksperymentowania w laboratorium, w mezokosmach i w terenie (dostęp do systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • monitoringu (chemicznego i biologicznego) jakości wód jeziornych i rzecznych;
 • oceny tempa eutrofizacji;
 • rekultywacji zbiorników wodnych;
 • badań autekologicznych, populacyjnych i biocenotycznych;
 • ekspertyz środowiskowych;
 • staży, praktyk zawodowych, szkoleń, kursów i warsztatów.

W oparciu o doświadczenie oraz nowoczesną aparaturę, sprzęt terenowy oraz infrastrukturę badawczo-analityczną w laboratoriach Zakładu Hydrobiologii i Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach wykonujemy: podstawowe analizy chemiczne wody, osadów dennych i zawiesin, badania hydroakustyczne w terenie, analizy reakcji organizmów wodnych na stres środowiskowy, analizy biomasy, składu i dynamiki populacji organizmów wodnych.

(m. in. fito- i zooplanktonu, bentosu, fauny naroślinnej, makrofitów i ichtiofauny), podstawowe analizy molekularne i biochemiczne (m. in. elektroforeza, Western blotting).