O Grupie

W zespole prof. Magdaleny Skompskiej rozwijane są dwie tematyki badawcze:

  • Ogniwa słoneczne na bazie tlenków metali (TiO2, ZnO) z półprzewodnikowym uczulaczem;
  • Układy hybrydowe TiO2-nanocząstki metaliczne i półprzewodnikowe do elektro- i fotokatalizy.

W Zespole dr hab. Marka Szklarczyka prowadzone są badania dotyczące:

  • Elektrochemicznego osadzania fotoaktywnych filmów na bazie tlenków krzemu;
  • Układów wielowarstwowych z polielektrolitów i poliamfolitów na podłożach stałych i obiektach biologicznych.

Celem badań zespołu jest wytwarzanie i charakterystyka fotoogniw, bazujących na nanostrukturalnym dwutlenku tytanu lub tlenku cynku w postaci nanorurek i nanodrutów, z osadzonymi na nich nanocząstkami półprzewodników takich jak CdS, CdSe, PbS i stałym lub ciekłym akceptorem dziur.
Członkowie zespołu pracują nad opracowaniem nowych metod syntezy układów hybrydowych, zawierających nanocząstki metalu (Au, Pt, Pd) rozproszone w matrycy polimeru przewodzącego lub osadzone na stałym podłożu tlenku metalu (ZnO, TiO2).