O Grupie

Reprezentujemy Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii. Badamy różnorodność i ewolucję molekularną wybranych grup protistów (mikroorganizmów eukariotycznych). Występują one w bardzo różnych siedliskach na całym świecie i reprezentują znaczną część różnorodności organizmów eukariotycznych. Naszym głównym obiektem badawczym są fotoautotroficzne eugleniny. To jednokomórkowe glony pospolicie występujące w małych zbiornikach słodkowodnych, w tym bardzo licznie w wodach zanieczyszczonych (ściekach cukrowniczych, mleczarskich, zawierających metale ciężkie). Niektóre gatunki mogą tworzyć toksyczne zakwity, szczególnie niebezpieczne dla ryb.