O Grupie

Laboratorium Informacji Obrazowej jest częścią struktury Zakładu Ekologii Wydziału Biologii posiadającego laboratoria aparaturowe w CNBCh UW. Laboratorium zajmuje się zastosowaniem szeroko pojętych technik obrazowych i teledetekcyjnych w naukach przyrodniczych (w tym lotnicze i mikrolotnicze zobrazowania z bezzałogowych systemów latających). Obrazowanie w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV poprzez pasmo widzialne, bliską podczerwień, aż do podczerwieni termalnej w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych. Obrazowanie nie tylko w różnych zakresach, ale i w różnych skalach od poziomu makroskopowego po lotniczy obrazujący powierzchnie wielu km2 (w tym dokumentacja i klasyfikacja zbiorowisk roślinnych wszystkich typów, obserwacje zwierząt naziemnych i ptaków, prądów wodnych, zawilgocenia murów w warunkach niedostępnych dla obserwacji z ziemi). Tworzenie fotoplanów i map dokumentowanych środowisk.


Członkowie grupy

dr Marek Ostrowski

Kierownik zespołu

Zespół

dr Marek Ostrowski m.ostrowski@biol.uw.edu.pl, tel.: 48 602 760 031

Michał Chiliński, mich@igf.fuw.edu.pl, tel.:48 22 55 26 583

Działalność badawcza

Naukowcy zajmują się tworzeniem pomostu między przyrodnikami badającymi środowisko naturalne, a możliwościami współczesnych technik teledetekcji (bezkontaktowego rozpoznania i klasyfikacji środowisk naturalnych i zurbanizowanych) oraz obrazowych metod pomiarowych jakościowych i ilościowych. Wyszukiwanie i wdrażanie nowych zastosowań dla cyfrowych metod analizy obrazu w poznawaniu środowiska i ocenie jego stanu. Dzięki współpracy z grupami badawczymi z wydziałów Biologii, Fizyki i Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz innymi instytucjami zajmującymi się zdalnymi zobrazowaniami środowiska m.in. z zespołami badawczymi Centrum Badań Kosmicznych naukowcy uczestniczą w  interdyscyplinarnych projektach obejmujących rozwój metodologii badawczej oraz realizację konkretnych badań środowiskowych. Laboratorium Informacji Obrazowej wykonuje obrazową dokumentację terenów badawczych potrzebną do udokumentowania/prezentacji aktualnego stanu środowiska do publikacji naukowych.

Laboratorium Informacji Obrazowej wyposażone jest w kamerę hiperspektralna Rikola Ltd. 1000 x 1000 pikseli, 490-890 nm, (przystosowaną do wynoszenia przez UAS), kamerę termograficzna VIGO v640 640×480 pikseli (przystosowana do UAS) pracująca w zakresie 8-14 um, monochromator Newport Cornerstone ze źródłem światła APEX VIS/NIR, wielowirnikowiec bezzałogowy Versadrone Versa X6 Mk III.

Usługi badawcze

Prace z wykorzystaniem dronów: wykonanie lotu, cena usługi zależy od liczby lotów w jednej lokalizacji, miejsca startu, wysokości i trasy lotu, warunków środowiskowych oraz klasie przestrzeni powietrznej, w której wykonywane jest zadanie. Przygotowanie do lotu (zaprojektowanie trasy/trajektorii lotu poziomej i pionowej, kalibracja sensorów, akwizycja danych), cena każdorazowo do ustalenia ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby, zakres i wymagany poziom zbierania danych. Opracowanie wyników (tworzenie map i planów, rektyfikacja obrazów, interpretacja treści obrazów) , cena każdorazowo do ustalenia ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby, zakres i wymagany poziom opracowań.