O Grupie

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz. Główne kierunki prac grupy obejmują:

  • procesy chemisorpcji oraz adsorpcji fizycznej cząsteczek organicznych, w tym ważnych biologicznie, na powierzchni ciał stałych;
  • badania struktury i właściwości biomimetycznych warstw lipidowych zarówno na stałych substratach, jak i na granicy faz woda-powietrze;
  • oddziaływaniami cząsteczek o znaczeniu biologicznym z modelowymi błonami lipidowymi;
  • projektowanie układów złączy molekularnych typu metal-cząsteczka-metal,
  • struktura oraz właściwości filmów lipidowych oraz ich oddziaływania z antybiotykowymi peptydami oraz lipopeptydami.

W Laboratorium Chemii Fizycznej grupa bada strukturę warstw lipidowych na stałych substratach w skali nano. Poszukując korelacji pomiędzy poszczególnymi właściwościami filmów lipidowych (struktura, adhezja, elastyczność), a ich składem, co pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania membran komórkowych. Członkowie zespołu są pracownikami oraz doktorantami Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.