O Grupie

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz. Główne kierunki prac grupy obejmują:

  • procesy chemisorpcji oraz adsorpcji fizycznej cząsteczek organicznych, w tym ważnych biologicznie, na powierzchni ciał stałych;
  • badania struktury i właściwości biomimetycznych warstw lipidowych zarówno na stałych substratach, jak i na granicy faz woda-powietrze;
  • oddziaływaniami cząsteczek o znaczeniu biologicznym z modelowymi błonami lipidowymi;
  • projektowanie układów złączy molekularnych typu metal-cząsteczka-metal,
  • struktura oraz właściwości filmów lipidowych oraz ich oddziaływania z antybiotykowymi peptydami oraz lipopeptydami.

W Laboratorium Chemii Fizycznej grupa bada strukturę warstw lipidowych na stałych substratach w skali nano. Poszukując korelacji pomiędzy poszczególnymi właściwościami filmów lipidowych (struktura, adhezja, elastyczność), a ich składem, co pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania membran komórkowych. Członkowie zespołu są pracownikami oraz doktorantami Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.


Członkowie grupy

dr hab. Sławomir Sęk

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Sławomir Sęk (slasek@chem.uw.edu.pl)
tel: +48 22 55 26661, pokój numer 4.24 CNBCh UW

dr Joanna Juhaniewicz
dr Jan Pawłowski
mgr Dorota Konarzewska

 

Działalność badawcza

Przedmiotem badań grupy są struktura i właściwościach modelowych membran lipidowych oraz ich oddziaływania z peptydami oraz lipopeptydami o charakterze membranolitycznym. Gwałtownie zwiększająca się liczba przypadków lekooporności bakterii stanowi obecnie coraz większy problem. Zarówno peptydy antybiotykowe jak i lipopeptydy są grupami związków, które potencjalnie mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych antybiotyków. Nasze badania mają na celu określenie natury oddziaływań wybranych układów z modelowymi membranami lipidowymi i tym samym ustalenie mechanizmów determinujących ich aktywność membranolityczną oraz ewentualną selektywność. Szczególnie istotnym elementem badań jest poszukiwanie korelacji pomiędzy sekwencją aminokwasów w peptydach lub lipopeptydach a aktywnością względem dwuwarstwy lipidowej o określonym składzie reprezentującym odmienne typy membran. Wyniki tego typu badań mogą być pomocne w opracowaniu efektywnych strategii przy projektowaniu nowych leków.

Grupa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt badawczy, w tym między innymi: mikroskop STM z możliwością pracy w trybach spektroskopowych prąd-napięcie oraz prąd-odległość. Możliwość pracy pod pełną kontrolą elektrochemiczną, mikroskopy AFM z trybami pracy: C-AFM, tapping mode AFM, CS-AFM, EFM, MFM, KFM.

Usługi badawcze

Analizy powierzchni metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań obejmujące: skaningową mikroskopię tunelową (STM) włącznie z trybami spektroskopowymi (prąd-napięcie oraz prąd-odległość), obrazowanie próbek przewodzących z wysoką rozdzielczością, mikroskopię sił atomowych – tryb kontaktowy (C-AFM) oraz bezkontaktowy (AC-AFM), możliwość obrazowania oraz pomiaru grubości organicznych warstw zaadsorbowanych na stałych podłożach, mikroskopię sił chemicznych (CFM) – możliwość pracy ze zmodyfikowanymi sondami. Możliwość badania oddziaływań przeciwciało/antygen, receptor/ligand, mikroskopię sił atomowych w wersji przewodzącej (CS-AFM), możliwość jednoczesnego pomiaru topografii próbki oraz jej przewodności lub właściwości nanomechanicznych (moduł Younga, adhezja, deformacja, dyssypacja). Pochodne tryby mikroskopii sił atomowych, takie jak mikroskopia sił elektrostatycznych (EFM), magnetycznych (MFM) oraz potencjału powierzchniowego (KFM). Cena wykonanej usługi ustalana jest indywidualnie po wstępnej ocenie charakteru oraz ilości próbek. Ponadto uzależniona jest również od rodzaju oraz ilości sond STM/AFM potrzebnych do wykonania analizy.