O Grupie

Specjalnością grupy jest synteza organiczna, którą aplikujemy w dwóch głównych obszarach: w chemii supramolekularnej oraz do konstrukcji tzw. Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli kryształów posiadających w swojej strukturze puste przestrzenie o rozmiarach nanoskopowych (luki, kanały, etc.). Chemia supramolekularna, czyli chemia „ponad cząsteczką”, to interdyscyplinarna dziedzina badań na pograniczu chemii, biologii i fizyki zajmująca się badaniem zjawisk, w których wiodącą rolę odgrywają oddziaływania międzycząsteczkowe. Chemia supramolekularna stanowi więc fundament biologii z jednej, a nanotechnologii z drugiej strony.

Z kolei Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli szkielety metalo-organiczne, to krystaliczne, porowate, trójwymiarowe polimery koordynacyjne, w których nieorganiczne bloki budulcowe (węzły) połączone są organicznymi mostkami. Dzięki odpowiedniemu doborowi ligandów organicznych oraz centrów metalicznych mogą one znaleźć zastosowanie do magazynowania gazów, zwłaszcza wodoru i metanu, jako nośniki leków, w wymianie jonowej, technologii sensorów, optyce nieliniowej, jako materiały magnetyczne i luminescencyjne, i wiele innych. MOF-y zapewniają też unikalne mikrośrodowisko dla katalizy; środowisko, które może być porównane do wnętrza enzymów.