O Grupie

W tematyce naszych badań zawarte są trzy obszary przenikania się chemii, biologii i fizyki, a mianowicie:

1) Biologiczna „Soft Matter”, a zwłaszcza relacje między strukturą biopolimerów z ich makroskopowymi właściwościami. Zastosowanie modyfikowanych fizykochemicznie białek jako nowych bionanomateriałów.

2) Fizykochemiczne i molekularne podstawy chorób konformacyjnych, agregacją i amyloidogenezą białek; problem jednoznaczności kodowania informacji strukturalnej w propagacji  amyloidu; egzotyczne struktury beta-kartkowe.

3) Nieanfinsenowskie zachowanie się białek: efekt pamięci i chiralna bifurkacja jako wybitnie nierównowagowe procesy towarzyszące nieprawidłowemu zwijaniu się polipeptydów i białek.

 


Członkowie grupy

dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW,
email:wdzwolak@chem.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 567, nr pok. 1.04-1.09; 4.40

dr Michał Koliński
tel:22 55 26 591, nr pok. 1.09
emai:rober.dec@student.uw.edu.pl

mgr Robert Dec
tel: 22 55 26 591, nr pok, .1.091.04 – 1.08
mail;robert.dec@student.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Hernik-Magoń
tel: 22 55 26 591, nr pok.1.091.04 – 1.08

mgr Bartosz Niżyński
tel:22 55 26 591, nr pok. .1.091.04 – 1.08
emai:bnizyn@gmail.com

mgr Grzegorz Ścibisz
tel: 22 55 26 591, nr pok. .1.091.04 – 1.08
mail:g.scibisz@student.uw.edu.pl

Malwina Marczak
tel: 22 55 26 591, nr pok. .1.091.04 – 1.08
mail:ma.marczak5@student.uw.edu.pl

Adam Koza
tel: 22 55 26 591, nr pok. .1.091.04 – 1.08
mail:am.koza@student.uw.edu.pl

Mateusz Fortunka
tel: 22 55 26 591, nr pok. .1.091.04 – 1.08
mail:m.fortunka@student.uw.edu.pl

Działalność badawcza

Infrastruktura badawcza

  • Spektroskop dichroizmu kołowego JASCO 815 (badania konformacyjne białek);
  • Spektroskop fluorescencyjny FLS980 Edinburgh Instruments do rejestracji stacjonarnych widm emisyjnych i ekscytacyjnych w zakresie UV_VIS, jak również pomiarów anizotropii fluorescencji;
  • Spektroskop FT-IR Nicolet iS50 ThermoScientific do rejestracji widm transmisyjnych w podczerwieni (komórka z CaF2) oraz widm ATR dzięki przystawce iS50 ATR – w szczególności do badań konformacyjnych białek w zakresie pasm amid I/I’. Analiza stanów MG białek – badania kinetyki wymiany H/D;
  • Spektroskop UV_VIS Evolution 220 ThermoScientific do rutynowych pomiarów spektrofotometrycznych białek.