O Grupie

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest swego rodzaju konsorcjum niezależnych naukowo grup kierowanych przez liderów wymienionych w punkcie „członkowie grupy”. Podstawową zasadą funkcjonowania w Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest prowadzenie wspólnych, lub osobnych badań naukowych oraz współudział w utrzymaniu i rozwijaniu stworzonej infrastruktury naukowej.