O Grupie

Tematyka grupy badawczej obejmuje następujące zagadnienia:

  • analizę składu wtórnych aerozoli organicznych wygenerowanych w skonstruowanym w naszym laboratorium reaktorze przepływowym za pomocą HPLC/MS oraz GC/MS;
  • identyfikację związków organicznych (białka, oleje schnące, woski oraz żywice) w próbkach spoiw malarskich za pomocą GC/MS;
  • identyfikację barwników naturalnych (flawonoidy, antrachinony oraz kwas galusowy i jego pochodne) w próbkach tkanin zabytkowych za pomocą HPLC/MS.

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół: chemii atmosfery, kinetyki chemicznej, analizy związków organicznych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.