O Grupie

Działalność naukowa grupy Elektrochemia Nowych Materiałów dotyczy teorii i zastosowań Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) w układach elektrochemicznych. Spektroskopia impedancyjna może być wykorzystana do opisu oddziaływania materii ze zmiennym polem elektrycznym, wynikającym z ruchu trwałych lub indukowanych dipoli elektrycznych oraz nośników ładunku.

Tematyka badacza znajdująca się w obszarze zainteresowań grupy:

  • Teoria i zastosowania Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej
  • Kinetyka i termodynamika procesów adsorpcji i absorpcji
  • Elektrosorpcja wodoru w metalach i półprzewodnikach
  • Elektrokataliza, reakcje katalityczne z udziałem mediatorów redoks
  • Właściwości elektryczne nowych materiałów
  • Ogniwa fotoelektrolityczne

Grupa do badań wykorzystuje między innymi:
Potencjostat/galwanostat Solartron 1287, potentcjostat PAR (Princeton Applied Research) 263 A, potentcjostat PAR (Princeton Applied Research) 4000, Analizator częstotliwości Solartron 1260 z przystawką dielektryczną 1296A.