O Grupie

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu: ekologii gatunków, ekologii i ochrony ekosystemów, biogeochemii i toksykologii środowiska. W skład grupy wchodzi 7 interdyscyplinarnych zespołów naukowych oraz 2 laboratoria aparaturowe: Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) oraz Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED).

LABORATORIA APARATUROWE

· Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska (LBiOŚ) specjalizuje się m.in. w wykonywaniu analizy spektralnej (FAAS, ICP MS) składu pierwiastkowego gleby, wody, osadów oraz materiałów biologicznych. Ponadto, stosując m.in. techniki LC QTOF MS; GC MS wykonujemy analizy zawartości substancji organicznej (lipidy glebowe), substancji toksycznych w środowisku (m.in. pestycydy chloroorganiczne, cyjanotoksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, polichlorowane bifenyle PCB).

· Laboratorium Ekologii Doświadczalnej (LED) obejmuje zaplecze badawcze pozwalające na prowadzenie eksperymentów polegających na uprawie roślin w kontrolowanych warunkach (fitotrony), analizę glebowego banku nasion (szklarnie), oraz analizę zmienności DNA (pracownia molekularna). Laboratorium prowadzi analizy zmienności morfologicznej, fenologicznej oraz genetycznej na poziomie między i wewnątrz populacyjnym.


Członkowie grupy

dr hab. Małgorzata Suska - Malawska

Kierownik zespołu

Zespół

dr hab. Małgorzata Suska – Malawska
tel: 22 55 26 510, nr pok. 3.170
e-mail:malma@biol.uw.edu.pl

dr hab. Marcin Brzeziński
tel: 22 55 26 626, nr pok. 3.146
e-mail:marcin@biol.uw.edu.pl

mgr Piotr Chibowski
tel: 22 55 26 539, nr pok. 3.146
e-mail:pchibowski@biol.uw.edu.pl

mgr Monika Chmielewska
tel: 22 55 26 539, nr pok. 3.155
e-mail:m.karbowa@uw.edu.pl

dr Jan Chojnacki
tel: 22 55 26 623, nr pok. 1.130
jch@biol.uw.edu.pl

mgr Iwona Dembicz
tel: 22 55 26 717, nr pok 1.133
i.dembicz@biol.uw.edu.pl

dr Halina Galera
tel: 22 55 26 656, nr pok. 1.143
h.galera@uw.edu.pl

Altantsetseg Gantumur
tel: 22 55 26 710, nr pok. 3.145
altanstetseg.g@biol.uw.edu.pl

mgr Klara Goldstein
tel: 22 55 26 717, nr pok. 1.133
klara.goldstein@biol.uw.edu.pl

Li Guixiang
tel: 22 55 26 717, nr pok. 1.133
e-mail:guixiang.li@biol.uw.edu.pl

dr Ewa Jabłońska
tel: 22 55 26 665, nr pok. 2.126
e-mail:e.jablonska@uw.edu.pl

dr Ingeborga Jarzyna
tel: 22 55 26 541, nr pok. 3.164
i.jarzyna@uw.edu.pl

dr hab. Iwona Jasser
tel: 22 55 26 680, nr pok. 2.126
jasser.iwona@biol.uw.edu.pl

mgr Izabela Jaszczuk
tel: 22 55 26 717, nr pok. 1.133
e-mail:izabela.m.jaszczuk@gmail.com

dr Jan Jedlikowski
tel: 22 55 26 638, nr pok. 3.147
e-mail:janjedlikowski@biol.uw.edu.pl

mgr Natalia Khomutovska
tel: 22 55 26 580, nr pok. 2.125
e-mail:nkhomutovska@gmail.com

dr hab. Wiktor Kotowski
tel: 22 55 26 528, nr pok. 1.134
e-mail:w.kotowski@uw.edu.pl

dr Łukasz Kozub
tel: 22 55 26 621, nr pok. 1.135
lukasz.kozub@biol.uw.edu.pl

mgr Izabela Krężelewska – Zdunek
tel: 22 55 26 539, nr pok. 3.155
e-mail: i.krezelewska@uw.edu.pl

Iwona Ładziak
tel: 22 55 26 539, nr. pok. 3.155

mgr Łukasz Łach
tel: 22 55 26 580, nr pok. 2.125
e-mail:lukaszlach@biol.uw.edu.pl

dr Monika Mętrak
tel: 22 55 26 542, nr pok. 3.152
e-mail:mmetrak@biol.uw.edu.pl

dr Anna Namura – Ochalska
tel: 22 55 26 684, nr pok. 1.141
e-mail:namurka@biol.uw.edu.pl

dr Paweł Pawlikowski
tel: 22 55 26 649, nr pok. 1.140
p.pawlikowski@uw.edu.pl

dr Eugeniusz Pronin
tel: 22 55 26 623, nr pok. 1.130
e-mail:e.pronin@uw.edu.pl

mgr Małgorzata Sandzewicz
tel: 22 55 26 580, nr pok. 1.140
e-mail:sandzewicz@biol.uw.edu.pl

prof. nadzw.Barbara Sudnik – Wójcikowska
tel: 22 55 26 582, nr pok. 1.139
e-mail:barbara.sudnik@uw.edu.pl

mgr Marcin Sulwiński
tel: 22 55 26 710, nr pok. 3.145
email:barbara.sudnik@uw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Symonides
tel: 22 55 26 540, nr pok. 1.144
sasanka@biol.uw.edu.pl

mgr Sviataslau Walasiuk
tel: 22 55 26 665, nr pok. 1.138
e-mail:sviatsviat@gmail.com

dr Mateusz Wilk
tel: 22 55 26 638. nr pok. 3.147
e-mail:mwilk@student.uw.edu.pl

dr Marta Wiśniewska
tel: 22 55 26 665, nr pok. 1.138
e-mail:mwisniewska@biol.uw.edu.pl

dr hab. Maciej Wódkiewicz
tel: 22 55 26 651, nr pok. 1.142
e-mail:wodkiew@biol.uw.edu.pl

dr Tomasz Wyszomirski
tel: 22 55 26 596. nr pok. 1.131
e-mail:tomasz.wyszomirski@uw.edu.pl

mgr Aleksandra Zarzycka
tel: 22 55 26 638, nr pok. 3.147
e-mail:az.zarzyczka@gmail.com

mgr Maciej Ziemiański
tel: 22 55 26 623, nr pok. 1.130
e-mail:m.a.ziemianski@biol.uw.edu.pl

 

 

 

Działalność badawcza

ZESPOŁY BADAWCZE ( w porządku alfabetycznym)

· Zespół biogeochemii i toksykologii środowiska (dr hab. M. Suska-Malawska & M. Mętrak) prowadzi badania dotyczące biogeochemicznej kontroli funkcjonowania ekosystemów lądowych oraz procesów chemicznej degradacji środowiska. W szczególności interesują nas stechiometryczne zależności oraz biogeochemiczne markery przemian materii organicznej w ekosystemach wysokogórskich regionów suchych i półsuchych. Prowadzimy również badania monitoringu skażeń środowiska metalami ciężkimi oraz związkami organicznymi (substancjami ropochodnymi, pestycydami ect.)  Współpracownicy i doktoranci: dr I. Jarzyna; dr M.Wilk; mgr M.Sulwiński, A. Gantumur

· Zespół „ekologia i toksyczność cyjanobakterii” (dr hab. I. Jasser) prowadzi badania występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności toksycznych i nietoksycznych cyjanobakterii, w różnych środowiskach; zarówno typowo wodnych (Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Badane jest występowanie zakwitów cyjanobakteryjnych na tle parametrów środowiskowych.  W badaniach różnorodności i toksyczności cyjanobakterii stosowane są analizy mikroskopowe, klasyczne badania genetyczne oraz badania metagenomu środowiskowego metodą sekwencjonowania nowej generacji.  Współpracownicy: prof. dr hab. J. Kwiatowski, dr hab. M. Suska-Malawska i doktoranci N. Khomutovska, Ł. Łach i M. Sandzewicz oraz prof. F. Ayala i z prof. A. Martiny z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine.

· Zespół ekologii kręgowców (dr hab. M. Brzeziński & dr J. Jedlikowski) prowadzi badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego. Szczególne miejsce w naszych badaniach zajmuje problem ekologicznych konsekwencji ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ekologia behawioralna ptaków wodno-błotnych. Współpracownicy i doktoranci: mgr P. Chibowski, mgr A. Zarzycka

· Zespół ekologii roślin i biogeografii (dr P. Pawlikowski & dr hab. B. Sudnik-Wójcikowska), zajmuje się ekologią ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych i murawowych, w tym także dynamiką występowania związanych z nimi gatunków roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o funkcjonowaniu ekosystemów jest podstawą skutecznej ochrony. W naszych badaniach szczególną rolę ma poznanie gradientów środowiskowych, zwłaszcza chemiczno-fizycznych, decydujących o zróżnicowaniu i dynamice roślinności, a także mechanizmów ograniczania produktywności przez dostępność biogenów (N,P,K). Jesteśmy aktywnie zaangażowani w ochronę przyrody, w tym zwłaszcza ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Interesuje nas również biogeografia wysp środowiskowych: kurhanów na zaoranych stepach Ukrainy, bogatych gatunkowo ekosystemów nieleśnych. Sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom synantropizacji flor, zwłaszcza miejskich. Ostatnio zakres badań poszerzamy o problematykę inwazyjnych gatunków roślin w Polsce: analizę ich aktualnego rozmieszczenia, prognozowanie tempa rozprzestrzeniania się oraz poszukiwanie metod zwalczania.  Współpracownicy i doktoranci: mgr I. Dembicz, prof. S. Kłosowski (UJK Kielce), prof. B. Tokarska-Guzik (UŚ Katowice)

· Zespół ekologii roślin lądowych (dr hab. M. Wódkiewicz & dr H. Galera) prowadzi badania związane z ekologią roślin: inwazjami roślinnymi; przystosowaniami do skrajnych warunków środowiska; morfologicznym i genetycznym zróżnicowaniem populacji wyspowych (lasy miejskie, kurhany) Współpracownicy: dr hab. K. Chwedorzewska, dr M. Korczak-Abshire, mgr A.Znój (IBB PAN) i doktoranci mgr I. Dembicz, mgr M. Ziemiański.

· Zespół ekologii roślinności i ochrony przyrody (dr hab. W. Kotowski) zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów. Naszą pasją są szczególnie ekosystemy bagienne (torfowiska, doliny rzeczne), a misją – skuteczna ochrona naturalnych refugiów tych ekosystemów i restytucja obszarów zdegradowanych. Współpracownicy i doktoranci: dr E. Jabłońska dr Ł. Kozub, dr M.Wiśniewska, dr M.Wilk, dr E.Pronin; K. Goldstein; I. Jaszczuk; Guixiang Li).

· Zespół niepewności losowych w badaniach biologicznych (dr T. Wyszomirski) zajmuje się sposobami traktowania niepewności statystycznych w praktyce badawczej i konsekwencjami ich pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji dla prowadzonych wnioskowań. Misją jest znalezienie praktycznych podejść mogących ograniczyć problemy wynikające z powszechnego odwoływania się do wyników testów istotności statystycznej. Do obszaru zainteresowań należy też kwestia strukturalnej odporności wybranych symulacyjnych modeli ekologicznych – zależności ich wyników od konkretnych sposobów implementacji w modelu hipotetycznych efektów w ramach tej samej ogólnej koncepcji. Współpracownicy: mgr K. Goldstein.